Fra årsmøtet

Nytt styre, valgt på årsmøtet:

Styret i Golia Vel 2018

GOLIA VEL

Styreleder: Sten Ingolf Tveter

Kasserer: Ingvild Bakke Fagereng

Styremedlem: Anne Kjersti Goberg (festansvarlig)

Styremedlem: Stefan Magnus Landrø (byutvikling)

Styremedlem: Silje Sommersol (byutvikling)

Styremedlem: Hege Amalie Engedahl Jacobsen

Styremedlem: Ragnhild Grødem (webansvarlig)

For all kontakt, bruk adressen goliavel@gmail.com


Oppdaterte vedtekter, vedtatt på årsmøtet: 

Vedtekter for Golia Vel

Vedtatt den 26.04.2018

 • 1.      Navn

Foreningens navn er Golia Vel

 • 2. Formål og virkemidler

2.1      Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3. Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål, herunder

 1. a) å arbeide for trafikksikkert miljø, god veibelysning og tidsmessige kommunikasjoner.
 2. b) å søke kommunale og andre bidrag til vellets beste.
 3. c) å arbeide for et trygt og godt bomiljø, utbedringer og godt vedlikehold av nærområdene, herunder Golia-bakken, parker, møte- og lekeplasser og andre friluftsområder.

2.2       Velforeningen skal være partipolitisk uavhengig.

2.3       Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 • 3 Velforeningens geografiske område

 Golia Vel grenser i nord til Tvetenveien, mot øst til Stordambekken og Skøyenbrynet inkl. Goliaskogen og Solbergliveien til og med nr. 42(like nr.)/77(ulike nr.), mot sør Skøyenåsveien til krysset med Klinkerveien, derfra rett vest til krysset Damfaret/Haakon Tveters vei, langs T-banen til Dalbakkveien ved nr. 46 og denne videre til krysset Dalbakkveien/Terrasseveien, derfra rett vest til Skøyen allé og mot vest til og med Skøyen allé og videre til Skøyen hovedgård og Thygesons vei til Tvetenveien.

 • 4 Medlemskap

Enhver som bor innenfor velforeningens geografiske område eller på annen måte er knyttet til området, kan være medlemmer av Golia Vel.

 • 5.     Kontingent

5.1      Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist.

5.2      Kontingenten skal betales innen årets utgang.

5.3       Stemmeretten er tapt når kontingenten ikke er betalt. Ett medlemskap gir en stemme ved avstemming.

 • 6 Årsmøte

6.1       Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Det er tilstrekkelig med kunngjøring i digitalt medium. Frist for innmelding av saker til behandling er 2 uker før årsmøtet.

6.2       Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

6.3       Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

6.4       Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning fra styret
 • Revidert regnskap
 • innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Valg av:
  • Styre
  • Revisor

6.5       Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Det kan bare behandles saker som på forhånd er sendt styret. Møtene ledes av styreleder eller av valgt ordstyrer.

6.6       Årsmøtets beslutninger fattes ved alminnelig stemmeflertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet er forslaget falt. Endring av vedtektene krever likevel minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

6.7 Styret velges for to år av gangen.

 • 7  Styret

7.1       Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

7.2       Styret består av 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Valg til styret bør organiseres slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.

7.3       Styremøte innkalles av lederen, eller stedfortreder så ofte det finnes nødvendig. Gyldig beslutning kan kun fattes når minst tre medlemmer er til stede og er enige i beslutningen.

7.4       Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av foreningens interesser.

7.4       Styret skal:

 • iverksette årsmøtets beslutninger
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

7.5       Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Uten samtykke fra årsmøtet har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

 • Styret fører protokoll over egne møter, medlemsmøter og årsmøtet.
 • Styret gis følgende signaturrett: «Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap».

 

 • 8 Regnskap og revisjon

Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.Styret skal påse at regnskap blir ført.

 • 9 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig. Medlemsmøtene behandler foreliggende saker etter en dagsorden som er kunngjort på forhånd.

 • 10 Oppløsning

Vellet kan bare oppløses etter beslutning på to påfølgende årsmøter etter at medlemmene er varslet. Oppløsning er bare gyldig dersom minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer for dette. Mulige midler disponeres av det siste årsmøte til beste for foreningens geografiske område.

 • 11 Ikrafttredelse

Disse vedtektene gjelder fra 26.04.2018. Tidligere vedtekter oppheves.

Årsmøte Golia vel

Velkommen til årsmøtet for Golia Vel!

Torsdag 26. april 2018 klokken 19.00 på Golia Velhus.

Kjære Godlia-beboer 

Golia Vel er velforeningen for deg som bor på Godlia eller som har et forhold til Godlia. Golia Vel jobber for godt naboskap og samhold på Godlia.

Vi har flere arrangement hvert år. I året som gikk arrangerte vi gratis Halloweenfestfor de minste med påfølgende kinovisning for de litt større, koselig julegrantenningmed ny juletrefot og plassering, juletrefestfor barnefamilier på Godlia og nyttårsfestfor voksne. I år har det vært en god vinter for skøytebanen, og vi gikk til innkjøp av ny ismåke og to blå støtte-seler. Vi arrangerte nylig skøytediscomed lys og musikk, og stilte med bålpanner til grilling og solbærtoddy!

Kom på Årsmøtet til Golia Vel, for å vise din interesse da vel! Håper på godt oppmøte, vi har bl.a. invitert noen fra Golia kino, Golia Vinklubb, Hagelaget og Velhuset, for å si litt hva de holder på med, for å gjøre Godlia til et aktivt sted å bo! Dette blir hyggelig, det blir kaffe & kaker!

Saksliste:

 1. Protokoll fra årsmøtet 2017
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg
 5. Saker til behandling
 6. Godlia-klubber forteller om arbeidet deres!

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 19. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com

Vellets postadresse er: Golia Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

Er du ikke medlem i Golia Vel? Du er velkommen likevel. Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 300,- per husstand. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.

Årsberetning for 2017 – Golia Vel

Styret og styrearbeid

Styret har i 2017 bestått av:

Leder: Sella Aarrestad Provan (sluttet)  / Sten Ingolf Tveter (ny leder)
Kasserer: Ingvild Bakke Fagereng
Styremedlemmer:
Silje Sommersol
Anne Kjersti Goberg
Therese Simpson Johnsen
Stefan Magnus Landrø
Alexander Hagen (har nå sluttet)
Ragnhild Grødem (ny i 2018)

Revisor:
Dag Haveråen

Æresmedlemmer:
Per Nilsen
My Holth
Dag Haveråen
May Sandved
Stein Bruun
Jon Guttu

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter. Styret har egen lukket gruppe på facebook, der det ukentlig deles idéer og organiseres aktiviteter.

Golia vel er medlem i følgende organisasjoner:

 • Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
 • Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård

Saker og arrangementer styret har arbeidet med i 2017

 • Juletrefest for voksne og barn
 • Rusken-aksjon
 • Snegleaksjon, et samarbeid med Golia Hagelag
 • Hansfeiring på Hagelagstomta i samarbeid med Golia Hagelag
 • Halloween: gratis dans, “skremming”, servering av skummel saft og kaker,  spå av heks, filmvisning for de litt større
 • Tenning av juletreet ved velhuset 1.søndag i advent, ny spesiallaget fot, ny plassering, nytt tidspunkt, nye lys og ekstra flott juletre fra Lions
 • Sendt høringsutkast vedr. Låveveien 70
 • Oppdatering av nettsider for vellet og Facebookside
 • Oppgradering av skøytebanen. Bygget sperre mot veien, for å ta imot vann som spyles på banen for islegging. Søkt støtte hos Skøyteforbundet til ny isskrape og seler for barn.
 • Kjøp av musikkanlegg til bruk på fest/skøytebane m.m.
 • Rekruttering til styret og festkomiteer.

Regnskap for året 2017 er like om hjørnet, men vi fikk ikke de siste brikkene på plass før denne innkallelsen gikk i trykken. Derfor finner dere regnskapet tilgjengelig på Golia Vel sin hjemmeside, i god tid før årsmøtet 26.4. Trykk her for å komme til regnskapet.

Golia Vel hadde 185 betalende medlemmer per 31.12.2017 mot 200 i 2015.

Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingent i Golia Vel, for at vi kan fortsette med å tilby gode arrangementer og utvikle nye.

Gå gjerne inn på lenken her for å registrere medlemskapet, for at vi kan få en god oversikt over alle medlemmene våre.

Planlagte aktiviteter/arrangementer vi jobber med, på Godlia 2018:

 • Rusken-aksjon søndag 10. mai.
 • Hagelagets Goliakveld tirsdag 30. mai 17-20
 • Hans-feiring på Hagebrukslagets tomt lørdag 23. juni.
 • Snegleaksjon – dato kommer
 • Augustfest på fotballbanen med grillings og dans
 • Halloweenfest på velhuset onsdag 31.10 kl. 17-20
 • Julegrantenning søndag 2. desember kl. 16
 • Juletrefest 5. januar 2019 kl. 12-14
 • Nyttårsfest 5. januar 2019 kl.19-02
 • Skøytedisco / disco på velhuset
 • Godlia café, pop-up

Vi ønsker fortsatt velkommen arrangementer initierte av privatpersoner på Godlia eller i regi av foreninger i nabolaget. Vi kan bidra med annonsering på vår hjemmeside og facebookside, og kan enkelte ganger også gi økonomisk støtte.

Har du en idé til et arrangement som kan være hyggelig for flere, ta kontakt på goliavel@gmail.com

Godlia er et attraktivt bomiljø. Velhuset med tilknyttede aktiviteter, skøytebanen og akebakken bidrar til at dette er et hyggelig nabolag, og vi takker alle dere som har stilt opp som frivillige på arrangementer i løpet av året.

Julegrantenning på Godlia

Tradisjonen tro blir det i år også arrangert julegrantenning første søndag i advent på Godlia. Dette året i større regi av Golia Vel. Vi snur litt på tradisjonene og vi flytter både juletre, tidspunkt endres og vi kommer til å gjøre mer ut av startskuddet for julen. Samme dag holdes det også julemarked på Golia Velhus i regi av Østensjø Janitsjar. Følg med 🤶🏻!

Foto: StockSnap, Pixabay

Tirsdag 31.oktober holder Golia Vel gratis Halloweenfeiring for små og mellomstore barn på Golia Vel.

FOTO: Pixabay

 

Dørene åpnes 17:30 hvor det vil være enkel servering til barn og foreldre. Kom og vis deg fram til vennene dine, skrem og dans litt! Det er fri aldersgrense frem til klokken 18:30. Alle er hjertelig velkommen!

Klokken 18:30 blir det filmvisning av «Hotell Transylvania 2» med aldersgrense 7 år.

Alle som som vil se film må være medlem av Golia barnefilmklubb på forhånd! Innmelding er gratis og gjøres her: http://eepurl.com/uofJr

Velkommen til en grøsselig feiring! 👻🦇

ARTISTISK BLOMSTERBINDING

Kjære Hagevenner!

ARTISTISK BLOMSTERBINDING og kanskje litt HALLOWEEN

Onsdag 25. oktober kl 19, Golia Velhus, inngang kr. 50,-

Ved Nils Norman Iversen.

Dagmar Obel åpnet sin blomsterbutikk, sentralt i Oslo, i 1905. I dag er Kreativ Flora en klassisk blomsterbutikk – og et miljø med kunnskap og skapertrang som har gledet generasjoner.

Tekst fortsetter under bilde

Foto: Pixabay, congerdesign

Onsdag skal Nils Norman Iversen glede oss på Golia. Han har vært hos oss før, og er ønsket tilbake av mange. Hva kan nå det skyldes? Hans evner til å skape artistiske dekorasjoner på høyt nivå? Gullmedaljer og mange Norgesmesterskap i Blomsterdekorering? At han er en inspirerende og underholdende foredragsholder? Blid og hyggelig? For å gjøre det enkelt så har vi funnet svaret. Det er JA.

Derfor samles vi Onsdag 25. Oktober klokken 1900 på Velhuset. Vi har spurt om han også kan inspirere og forberede oss til Halloween.

Dekorasjoner trekkes på inngangsbilletten.

Vel møtt

Styret i Golia Hagebrukslag