Category Archives: Golia Vel

Årsmøtet for 2015 avholdes i Golia Velhus. Torsdag 21. april 2016 klokken 19.00

Er du ikke medlem i Golia Vel? Du er velkommen likevel. Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 250,-. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.

1.     Protokoll fra årsmøtet 2014

2.     Årsberetning

3.     Regnskap

4.     Valg:

5.     Saker til behandling

5.1 Rehabilitering av grusbanen

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 18. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com. Vellets postadresse er: Golia Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

 

Nye krefter til styret

Golia vel trenger nye tillitsvalgte til styret. Vi mangler for øyeblikket ett varamedlem. Styrevervet er lite krevende (ca 6-8 møter i året) og veldig hyggelig. En fin måte å bli kjent med nye mennesker og ikke minst en mulighet til å bidra til å bevare vårt hyggelige bomiljø? Kunne dette være noe for deg? Eller kanskje du kjenner noen som kunne passe til et slikt verv? Bruk gjerne siden her til å melde din interesse! Vi lover at du blir godt mottatt! Send en mail til styret goliavel@gmail.com, vi venter i spenning!

Golia

Felles trivsel på Golia

hageaktiv_039

Golia Vel er en forening for alle som bor på Golia. Vellet har som mål at alle skal trives og ha det godt sammen. Vi arbeider bl.a. for et trygt og godt bomiljø, oppgradering og et godt vedlikehold av friluftsområdene. Vi mener at videre utvikling av området skal skje innenfor rammer som ivaretar de kvaliteter området har i dag både når det gjelder planmessig utnyttelse og arkitektonisk utforming. Vellet tar opp saker av felles interesse med bydelen og ulike kommunale etater ved behov. Golia har et aktivt miljø på mange områder. I tillegg til egne tiltak er vellets sider åpne for informasjon om det som skjer på Golia. Under fanen Golia vel finner du våre vedtekter og informasjon om styret.

Årsberetning 2009

Årsberetning for 2009

Golia Vel

 

Styret og styrearbeid

Styret har fra mars 2009 bestått av:

Formann Haavard Østhagen
Kasserer Anne Føien
Sekretær Astrid Flæsland
Styremedlem Audun Kristiansen

Kari Breisnes

Varamedlem Aud Steensrud

Gry Helgerud

Anne Kristine Kaarød

 

Revisor Dag Haveråen
  Birger Melgård
   
Valgkomitee Axel Melbye
  Anders Blystad
   
Festkomite Egen ad hoc-nedsatt gruppe
   
Æresmedlemmer Per Nilsen
  My Holth
  Dag Haveråen

 

Styret har i løpet av året hatt 8 styremøter. Golia Vel hadde 303 medlemmer per 31.12.2009 mot 317 året før. Medlemskontingenten ble i 2009 hevet fra 150 til 250 kroner.

Saker

Arbeidet i 2009 har i hovedsak dreid seg om lokale saker, det vil si større og mindre saker for å forbedre nærmiljøet, Web-sidene og de tradisjonelle arrangementene.

Eksempler på saker det har vært arbeidet med er

 • Rusken dugnad – arrangert dugnad 7. mai i forbindelse med Rusken-aksjonen for å rydde nærområdet og få kjørt bort avfall som har samlet seg i løpet av året 

 

 • Skilting i Godlia parksti. Politiet har vedtatt at skiltene med innkjøring kun til eiendommene skal ta ned. Vellet påklaget vedtaket, men klagen ble ikke tatt til følge. Skiltene ble satt opp i 2009. Vi har fått aksept for at kjøring mellom Arne Garborgs vei og Solbergliveien (forbi Godlia barnehage) ikke er tillatt. 

 

 • Barn leker skilt – dette vil ikke bli satt opp av kommunen, men det jobbes fortsatt med å få opp skilt. Blant annet har eier av Solbergliveien 1 gitt tillatelse til å sette opp skilt på gjerdet. Oppsetting av skilt er avventet på grunn av gravearbeidene. Skiltene er planlagt satt opp til våren. 

 

 • Parkering ved Hellerud T-banestasjon. Naboer til T-banestasjonen har klaget på at mange parkerer i området på en slik måte at det hinder fremkommeligheten til eiendommene. Det er ingen regulering av parkeringen på sørsiden av T-banen og et sentralt sted å parkere gratis for folk som kommer sørfra. Beboerne i området har tatt kontakt kommunen m. fl. Vellet har meddelt at de vil følge med i arbeidet, men har begrenset kapasitet til å ta initiativ. 

 

 

 • Oppsal Arena og avrenning av vann. Et kraftig regnskyll i august 2008 førte til oversvømmelse i enkelte kjellere og erosjon av en del gangveier. Politiet stengte av veien under T-banen like sør for Godlia T-banestasjon. På henvendelse til kommunen fikk vi opplyst at de aller fleste gangveiene på Godlia ligger på privat grunn og at grunneieren har vedlikeholdsansvaret. En gruppe beboere har tatt opp spørsmål om avrenning fra Oppsal arena har forverret forholdene. Kommunen følger opp denne saken i forbindelse med behandlingen av ferdigattest for anlegget. 

 

 • Nettsted  for Golia Vel  – www.goliavel.no Driften har holdt seg innenfor de retningslinjene årsmøtet 2008 ga. Det sendes nå jevnlig ut  nyhetsbrev og  informasjon legges ut vedr. aktiviteter og aktuelle temaer for Godlia og området. Det er oppfordret til å sende inn stoff og bilder for å gi nettsiden et lokalt preg. Flere har benyttet seg av denne muligheten og det ønskes mer stoff.

 

 • Forslaget fra årsmøtet 2008 om å finne frem til gamle bilder fra Godlia som gave til velhuset har ikke vært arbeidet med.

 

 • Gardermobanen og forekomster av kvikkleire. Styret ghar undersøk forholdene. Det er ikke registrert forekomster av kvikkleire som anses som farlige på Godlia. Det pågår imidelertid en oppdaterting av den tidligere kartleggingen i Oslo kommune og vi avventer resultatet av denne kartleggingen.

 

 •  Golia Vel er registrert i Brønnøysund og fått tildelt org.nr. 993398446 

 

 • I tillegg har Golia Vel fulgt opp en del mindre saker og henvendleser. 

 

Tilstelninger

 • Sommerauksjonen – arrangert den årlige sommerauksjonen til inntekt for Velhuset. Netto inntekt til Golia Velhus ble ca. x kroner. Vellet har valgt ikke å ta beløpet inn i regnskapet da midlene går uavkortet til Velhuset.  

 

 • St. Hansfest – den årlige St. Hans festen ble planlagt og gjennomført sammen med Hagebrukslaget. Hagebrukslagets tomt var velfylt med mange barnefamilier og de eldre på Golia m.fl.   

 

 • Tenning av julegrana – Golia vel stod for montering og pynting av tre og arrangerte tenning av julegrana ved Velhuset. Julegrana ble satt opp lørdag 28. november og ble tent søndag 29. november. Østensjø Janitsjar spilte og det var veldig mange fremmøtte. Samtidig hadde Østensjø janitsjar sin julemesse på Velhuset.

 

 • Medlemskveld.  Steinar Eidaker, ass. generalsekretær i Skiforeningen, orienterte om utbyggingen av den nye Holmenkoll-bakken og de andre anleggene som er under bygging.  32 personer var til stede. Det ble vist lysbilder av anleggsområdet og hvordan det skal bli når det står ferdig.

 

 • Juletrefesten ble arrangert i januar tradisjonen tro. Det var vanskelig å finne folk til festkomiteen, med dette ordnet seg i siste liten og festene ble avholdt med godt fremmøte.  Festene gikk totalt med underskudd  (se regnskapet). Årsmøtet besluttet derfor å sette et tak for neste års fest på kroner 10 000.

 

Annet på Godlia

Filmklubben og Vinklubben har hatt sine arrangementer og ønsker nye medlemmer velkommen.

Golia Landhandel har nå vært i drift i ca. ett år. Støtt opp om din nærbutikk!

 

Golia Vel minner følgende aktiviteter for 2010:

 • Ruskenaksjonen tidlig i mai
 • St. Hansfest på Hagebrukslagets tomt
 • Sommerauksjon ved Velhuset i august.
 • Medlemsmøte i oktober/november
 • Web-sidene med oppdatert informasjon
 • Filmklubben
 • Kinoen
 • Vinklubben

Det vil bli distribuert informasjon om dato og klokkeslett til husstandene i form av flygeblad og informasjon på web-sidene våre.

Golia Vel ønsker å få en oppdatert e-postsliste for utsendelse av informasjon til medlemmene. Send din aktuelle e-postadresse til Golia Vel eller før den på giroen ved betaling av medlemskontingent.

 

Referat styremøte 27.01.2010

Referat fra styremøte i Golia Vel

Dato: 27.01.2010

Tilstede: Anne , Aud, Audun, Kari, Astrid

Forfall: Håvard, Gry

Referent: Astrid

Saker

 

Sak nr. 1.2010 – Referat fra møte 19.10.2009

Referatet er tidligere godkjent pr. e-post og finnes på vellets webside. Dette referat sendes på e-post for godkjenning.

Sak nr. 2.2010 – Websidene

Det er foreløpig mottatt og betalt en faktura for drift de første 6. mnd. Anne har fått opplæring av Marte, men har fortsatt behov for videre opplæring. Anne legger inn stoff på sidene selv. Det er behov for en til i styret som må ha opplæring. Anne føler at hun får god hjelp av Marte ved behov når hun står fast. Det er en del svakheter ved selve løsningen, Marte er også behjelpelig med kontakt med leverandøren i disse tilfellene. Styret anser etter dette at det er ønskelig å videreføre kontrakten med Marte.

Vedtak:          Styret anbefaler at årsmøtet fatter vedtak om ett års forlengelse av den foreliggende kontrakten.

Websiden er bestilt og betalt av Dag. Ansvaret/eierskapet vil nå bli overført til vellet. Anne er villig til å ha ansvaret for å følge opp websiden.

Vedtak:          Anne er webansvarlige i styret

Innholdet på websiden blir hva vi gjør det til. Det er viktig at alle er aktive i forhold til å skaffe stoff til sidene. Tekst og bilder kan sendes til Anne som legger dette ut på siden. Anne vil også legge ut en oppfordring på siden om at folk skal melde inn stoff til siden.

Nyhetsbrev planlegges utsendt 1. og 15. hver måned.

Sak nr. 3.2010 – Årsmøte 2010

Årsmøte blir 18. mars 2010. Anne har bestilt velhuset.

Det må sendes en e-post til valgkomiteen med oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg med påminnelse om at valgkomiteen må finne kandidater til de ledige plassene innen årsmøtet. Det må også finnes personer til festkomité.

Anne informerte i denne anledning at hun ikke vil fortsette med jobben som kasserer i vellet. Ved forrige valg var det en forutsetting at Anne stilte for ett nytt år som kasserer. Anne har hatt denne jobben siden 2003 og ønsker avløsning.  Valgkomiteen må minnes på dette. Håvard gis oppgaven med å sende e-post til valgkomiteen.

Sak nr. 4.2010 – Juletre-/Voksenfest

Juletrefesten for barn hadde ca. 57 barn + foreldre, totalt over 100 solgte billetter.  Voksenfesten hadde 69 deltagere. Mer detaljert oppsummering kommer fra festkomiteene i løpet av kort tid. Anne videresender denne informasjonen til styremedlemmene pr. e-post.

Det finnes en perm der informasjon er samlet fra år til år om festene. Denne er hos Hanne Marit og overleveres ny festkomité på årsmøtet.

I 2011 blir festene lørdag 8. januar.  Anne sørger for leie av velhuset. Tryllekunster og musikk er bestilt til neste år. Erfaringene tilsier at flere må bake kaker.

Sak nr.5.2010 – Diverse

Audun har kontaktet kommunen vedrørende grusing av banen ved velhuset. Kommunen vil gruse banen til våren. Audun følger opp saken. Audun vil også kontakte kommunen for å be dem skifte lyspærer på banen.

Neste møte er 15. februar 2010 kl. 20.00 hos Kari.  Tema: årsmelding og årsmøtet. Håvard forbereder kladd til årsmelding.  Anne er ferdig med regnskap for 2009 og dette overleveres revisor før trykking.

 

OPPGAVE ANSVARLIG
Sende oppsummering fra festene til styret Anne
Bestille velhuset til juletre-/voksenfest 2011 Anne
Sende e-post til valgkomiteen Håvard
Oppfølging av banen ved velhuset Audun
Forberedelser til årsmelding Håvard og Anne

 

Referat styremøte Golia Vel 191009

Møtereferat styremøte 19.10.09 Golia vel

Sted: Audun, Stordamsnaret

Møteleder: Håvard

Ref: Anne

Tilstede: Kari, Aud, Håvard, Audun, Anne.

Forfall: Astrid og Gry

 

Til dagsorden

 

Sak nr. 20.2009 Referat 21. sept

Referat godkjent

 

Sak nr 21.2009 Program fremover;

 

Medlemsmøte 28.10.09

Tema: Nye Holmekollen Fyr, kl 19-20.30, åpent for alle, Steinar Eidaker ass. Generalsekretær for Skiforeningen forteller og viser bilder fra utbygging Holmenkollen

Oppgaver:

Bestille vel-hus/vask/hente nøkkel, ansvar: Anne

PC+bildekanon, ansvar: Anne

Trykk av flyveblad + web (føye til behov for festkomitee), ansvar: Anne, alle henter og går ruta for utdeling

2 store kringler, servietter og 8 blomster til bordpynt, ansvar: Kari

innkjøp te/kaffe, ansvar Audun

vin/blomst til foredragsholder, ansvar: Håvard

Frammøte for styret kl 18.00, ansvar: Alle

Ønske velkommen og ta evt. Saker, ansvar: Håvard

 

Juletretenning søndag 29.11.09

Østensjø Janitsjar har ansvar for det som skjer ved tenning, utdeling og trykk av flyvebalder, de har julemesse inne samtidig.

Vår oppgave er å sette opp tre med lys lørdag 28.11.09, vi starter kl 13.00, ansvar: alle evt. m hjelpere

Sende ut på nett ønske om å få et tre fra Golia, ansvar: Anne

Ta imot og vurdere henvendelser om tre, ansvar: Håvard

Sjekke lys, ansvar: Anne

Bestille lift og stige, ansvar: Håvard

Ta ned tre og lys mandag 11.01.10 kl 18.00, ansvar: Alle

 

Juletrefester

Barnefesten er i rute, ansvar kontakt: Anne Kaarød

Voksenfesten mangler festkomitee, legger ut på nett og flyveblad at folk kan melde seg, åpent for nytenking, rutiner for gammel fest finnes, inntil 10.000 kr stilles til disp., Håvard er kontaktperson, frist innen 01.12 etter dette avbestilles musikken som er bestilt fra år til år (ansvar Håvard).

 

22.2009 Orienteringssaker

·        Div innkallinger foreninger etc som kommer til leder eller andre, videresendes per post eller mail til hele styret.

·        Web-siden gjennomgås + redaksjonelt arbeid gjennomgås på styremøte etter jul.

·        Ansvar for sprøyting og vedlikehold av Golia parken purres, ansvar: Audun

·        Julebord for styret hos Anne 03.12.09, tilbakemelde hvem som kommer innen 30.11.

·        Møter etter jul:

·        27.01.10 hos Aud i Låveveien 17 kl 20.00, web-arbeid

·        15.02.10 hos Kari i Damfaret 12d kl 20.00, årsmelding+saker

 

Referat styremøte Golia Vel 210909

Møtereferat styremøte 21.09.09 Golia Vel

Møtedato:

21.9.2009

Kl.:

2000-2130

Sted:

 Anne Føien, Solåsveien 2

Møteleder:

Haavard

Referent:

Anne F

Tilstede :

Haavard, Audun, Gry, Kari, Anne, Kristine Næss og Jon Guttu var innkalt til sak 14. Forfall Astrid og Aud.

 

Til dagsorden:

Sak nr. 14.2009 Status Damfaret 24 og området rundt Velhuset

Kristine Næss og Jon Guttu orienterte. Informasjon i saken ligger på nettsiden. Velhuset, parken og Damfaret 24 er kommet på ”gul liste” ved Byantikkvaren, det betyr at de er bevaringsverdige og dette berører for det meste fasaden. Boligbygg har ansvar for huset i nr. 24 og bydelen ansvar for tildeling ved benytting av huset som bolig. Uavklart hva planer bydelen har for benytting av huset og boligbygg har vurdert å selge. Vedr. Damfaret nr. 23 er dette huset søkt utbygd. Prosessen er stoppet og det er uklart hva som skjer. De andre husene rundt plassen er ikke på ”gul liste”.

Videre arbeid: Guttu og Næss følger opp saken videre og orienterer styret samt informasjon til nettsiden. Audun tar kontakt med friluftsetaten og forespør om arbeid med plassen vedr. vedlikehold og stell, bl.a. grus/sand, is sprøyting, klipp av gress og beplanting av nytt tre.

Sak nr. 152009 referat forrige møte 26.05.09, gjennomgått og godkjent, ligger på nettsiden.

Sak nr. 162009 Div som skjer

Medlemsmøte: drøfting av muligheter; ett forslag jobbes videre med. Foredrag vedr. utbygging av Holmenkollen, Audun følger opp og tilbakemelder. Anne bestiller velhuset når endelig dato er satt. Mye ledig i uke 44.

Juletretenning. Datoer er satt for dette; 28.11 må vi/styret sette opp tre, nærmere innkalling kommer anvsar Håvard, 29.11 tennes treet og Torill Tørres (fra styret i Golia velhus) avtaler og har ansvar for å koordinere med Østensjø Janitsjar tdeling av flyveblad etc. Vi stiller med representanter fra styret.

Forespørsel via websiden sendes ut om noen har tre til felling og Haavard er kontaktperson for dette, Anne legger på nettsiden. Haavard bestiller tre dersom ingen Golia-tre skal brukes.

Juletrefest fir barn 9. januar, ansvar for å dra sammen barne-festkomiteen er Anne Kårød hun får beskjed via Audun. Styret har registrert at ingen har meldt seg til festkomité  for voksenfesten, budsjett er 10.000 dersom noen melder seg til oppgaven.

Årsmøte blir torsdag 18. mars, Anne bestiller velhuset.

Sak nr. 17.2009 orienteringssaker;

Sommerauksjonen gikk med 13.700.- i overskudd, oppsummering sendes av Dag, arbeidsoppgaver og planlegging av neste år må gjennomgås på styremøte før sommeren.

Aksjekjøpsavtalen vedr. Golia vels aksjer i Golia velhus as; forslag ble gjennomgått ved Gry som har ansvar, ryddig og greit forslag, Håvard ordner med bekreftelse/samtykke til aksjeoverdragelse for Golia Velhus as ved Jarl.

Vedr. benker i parken er disse malt og reparert av kommunen.

 

Neste styremøte er 19.10.09 hos Audun