Innkallelse årsmøte

Aksjonærene innkalles til

ÅRSMØTE I GOLIA VELHUS AS

Onsdag 18. mai 2016 kl. 19.00 i Velhuset

Dagsorden:

1 Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokoll

2 Godkjenning av fullmakter

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

4 Protokoll fra ord. årsmøte 2015 – til orientering (vedlagt)

5 Resultatregnskap og balanse for 2015 (vedlagt)

6 Styrets beretning for 2015 (vedlagt) og styrets aktivitetsrapport for 2015 (vedlagt)

7 Revisors beretning (vedlagt)

8 Innkomne forslag

9 Valg i henhold til vedtektene – valgkomiteen legger fram sitt forslag på møtet

Saksunderlag som ikke følger i vedlegg vil bli distribuert på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder skriftlig i hende senest 3

dager før årsmøtet. Forslag sendes per post eller e-post til:

Golia Velhus AS

epost: golia.velhus@gmail.com

Styreleder Jarl Eliassen

Godliaveien 9

0682 Oslo

Etter møtet blir det enkel servering.

Godlia, 22. april 2016

Styret i Golia Velhus AS

(sign)

Jarl Eliassen