Bli medlem

Ønsker du å melde deg inn? Send en mail til goliavel@gmail.com

 

Vedtekter for Golia Vel

 

 • 1 (avgrensing)

Golia Vel grenser i nord til Tvetenveien, mot øst til Stordambekken og Skøyenbrynet inkl. Goliaskogen og Solbergliveien til og med nr. 42(like nr.)/77(ulike nr.), mot sør Skøyenåsveien til krysset med Klinkerveien, derfra rett vest til krysset Damfaret/Haakon Tveters vei, langs T-banen til Dalbakkveien ved nr. 46 og denne videre til krysset Dalbakkveien/Terrasseveien, derfra rett vest til Skøyen allé og mot vest til og med Skøyen allé og videre til Skøyen hovedgård og Thygesons vei til Tvetenveien.

 

 • 2 (formål)

Golia Vels formål er å virke til beste for distriktets beboere, jf. § 1, ved:

 1. a) Å arbeide for trafikksikkert miljø, god veibelysning og tidsmessige kommunikasjoner.
 2. b) Å søke kommunale og andre bidrag til vellets beste.
 3. c) Å arbeide for et trygt og godt bomiljø, utbedringer og godt vedlikehold av nærområdene, herunder Golia-bakken, parker, møte- og lekeplasser og andre friluftsområder.
 4. d) Organisert samarbeid med nabovellene, Kontaktutvalget for velforeningene i Oslo, bydelsutvalget og andre likesinnede organisasjoner.

 

 • 3 (medlemmer)

Alle som bor innenfor eller på annen måte er knyttet til distriktet, jf. § 1 kan være medlemmer av Golia Vel. Kontingenten skal betales innen årets utgang. Stemmeretten er tapt når kontingenten ikke er betalt. Ett medlemskap gir en stemme ved avstemming.

 

 • 4 (avhengighet)

Vellet skal være partipolitisk uavhengig.           

 

 • 5 (styret med mer)

Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer.  Årsmøtet velger ved særskilt valg leder, kasserer og sekretær. Videre velges to revisorer. Alle valg bør være for to år om gangen. Valgene søkes organisert slik at halvparten av representantene velges hvert år. Medlemmer som skader vellets interesser kan ekskluderes etter vedtak på årsmøtet.

 

 • 6 (referat og regnskap)

Det påligger styret å fremme vellets formål. Styret fører protokoll over egne møter, medlemsmøter og årsmøtet. Revidert regnskap samt medlemsliste må foreligge. Det skal oppbevares kopi av sendte skriv. Styret innkaller til årsmøtet og ev. medlemsmøter. Forslag som ønskes behandlet på møtene må være innsendt åtte dager før møtet. Regnskap og årsmelding sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet senest 14 dager før møtet.

 

 • 7 (styremøter)

Styremøte innkalles av lederen, eller stedfortreder så ofte det finnes nødvendig. Gyldig beslutning kan kun fattes når minst tre medlemmer er til stede og er enige i beslutningen. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.

 

 • 8 (medlemsmøter)

Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig. Medlemsmøtene behandler foreliggende saker etter en dagsorden som er kunngjort på forhånd. Medlemmene plikter å bistå med å fremme vellets formål.

 

 • 9 (årsmøte, revisjon)

Vellets øverste myndighet er årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars. Styret fremlegger til behandling årsberetning, revidert regnskap, forslag til vedtektsendinger og ev. andre foreslåtte saker, jf. § 6. Det foretas valg på styre, jf. § 5. Det velges to revisorer. Dessuten foretas valg på ev. komiteer. Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlager det. Det kan bare behandles saker som på forhånd er sendt styret. Møtene ledes av vellets leder eller av valgt ordstyrer. Sakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt. Endring av vedtektene krever likevel minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

 • 10 (vellets midler)

Styret skal forvalte vellets midler på en betryggende måte, fortrinnsvis som innskudd i bank.

 

 • 11 (oppløsning)

Vellet kan bare oppløses etter beslutning på to påfølgende årsmøter etter at medlemmene er varslet. Oppløsning er bare gyldig dersom minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer for dette. Mulige midler disponeres av det siste årsmøte til beste for distriktet.

 

 • 12 (ikrafttredelse)

Disse vedtektene gjelder fra 16. mars 2006. Tidligere vedtekter oppheves.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.