Nytt om damfaret 23 og 24

Siste nytt:

Som nevnt i tidligere artikler om Damfaret 23 og 24 har vi, på vegne av Vellet, arbeidet for å redde Damfaret 23, samt bygningsmiljøet rundt. Dette arbeidet har, gledelig nok, gitt gode resultater: Før sommeren bestemte Byantikvaren at Damfaret 24, velhuset og selve plassen  skulle registreres på Gul liste. Dette ble gjort med virkning fra den 1. september 2009. Den Gule listen er altså en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Den innebærer ikke noe lovpålagt vern, men betyr at de antikvariske myndighetene alltid vil få beskjed om nye tiltak gjennom Plan- og bygningsetaten, og dermed har større mulighet til å gripe inn.

Imidlertid var vi bekymret for hvordan kommunen, ved Boligbygg As, ville håndtere rehabilitering og vedlikehold av huset i Damfaret 24. I tillegg fikk vi vite at eieren av Damfaret 23 hadde søkt om å få sette opp et hus til på tomten sin. En slik ny bygning ville ha forkludret hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret. Vi så for oss dragkamper vi kunne komme til å tape, men begge saker ser nå ut til å ha løst seg på en god måte!

Dette har skjedd: Kommunen solgte Damfaret 24 til en svært høy pris rett før jul. De nye eierne er de samme som eier Damfaret 23. Ettersom huset allerede er registrert på Gul liste, synes vi det er positivt at private har kjøpt eiendommen. Det vil ligge visse begrensninger i hva de kan gjøre med det, dvs. at vi kan regne med at husets ytre form blir bevart. Samtidig ligger det i kortene at eierne ønsker å rehabilitere og ta vare på huset. Vi føler oss også rimelig trygge på at den nye eieren vil få negativt svar dersom han søker om å få bygge et hus til på tomta. Deretter fikk vi vite at Byantikvaren nå også har registrert Damfaret 23 på Gul liste, samt at eierne har frafalt søknaden om å sette opp ytterligere en bygning på tomten. Det er grunn til en aldri så liten jubel!

Videre arbeid: Som nevnt i tidligere artikler synes vi det ville ha vært positivt hvis flere av husene rundt parken ved Velhuset ble registrert på Gul liste. Da ville hele dette bygningsmiljøet kunne bli vernet mot store endringer og inngrep. I den forbindelse vil vi forsøke å få i stand et møte der en representant for Byantikvaren kommer og snakker om bevaring og  Gul liste. Hva slags endringer vil man ikke kunne gjøre på et slikt hus? Og hva kan man gjøre? Kanskje har Byantikvaren også noen råd og tips om hva som er ønskelig å gjøre, hva slags detaljer en bør ta vare på, om det er mulig å søke om støtte til slikt etc. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette!

På vegne av Golia Vel,

Jon Guttu og Kristine Næss

Referat styremøte Golia Vel 191009

Møtereferat styremøte 19.10.09 Golia vel

Sted: Audun, Stordamsnaret

Møteleder: Håvard

Ref: Anne

Tilstede: Kari, Aud, Håvard, Audun, Anne.

Forfall: Astrid og Gry

 

Til dagsorden

 

Sak nr. 20.2009 Referat 21. sept

Referat godkjent

 

Sak nr 21.2009 Program fremover;

 

Medlemsmøte 28.10.09

Tema: Nye Holmekollen Fyr, kl 19-20.30, åpent for alle, Steinar Eidaker ass. Generalsekretær for Skiforeningen forteller og viser bilder fra utbygging Holmenkollen

Oppgaver:

Bestille vel-hus/vask/hente nøkkel, ansvar: Anne

PC+bildekanon, ansvar: Anne

Trykk av flyveblad + web (føye til behov for festkomitee), ansvar: Anne, alle henter og går ruta for utdeling

2 store kringler, servietter og 8 blomster til bordpynt, ansvar: Kari

innkjøp te/kaffe, ansvar Audun

vin/blomst til foredragsholder, ansvar: Håvard

Frammøte for styret kl 18.00, ansvar: Alle

Ønske velkommen og ta evt. Saker, ansvar: Håvard

 

Juletretenning søndag 29.11.09

Østensjø Janitsjar har ansvar for det som skjer ved tenning, utdeling og trykk av flyvebalder, de har julemesse inne samtidig.

Vår oppgave er å sette opp tre med lys lørdag 28.11.09, vi starter kl 13.00, ansvar: alle evt. m hjelpere

Sende ut på nett ønske om å få et tre fra Golia, ansvar: Anne

Ta imot og vurdere henvendelser om tre, ansvar: Håvard

Sjekke lys, ansvar: Anne

Bestille lift og stige, ansvar: Håvard

Ta ned tre og lys mandag 11.01.10 kl 18.00, ansvar: Alle

 

Juletrefester

Barnefesten er i rute, ansvar kontakt: Anne Kaarød

Voksenfesten mangler festkomitee, legger ut på nett og flyveblad at folk kan melde seg, åpent for nytenking, rutiner for gammel fest finnes, inntil 10.000 kr stilles til disp., Håvard er kontaktperson, frist innen 01.12 etter dette avbestilles musikken som er bestilt fra år til år (ansvar Håvard).

 

22.2009 Orienteringssaker

·        Div innkallinger foreninger etc som kommer til leder eller andre, videresendes per post eller mail til hele styret.

·        Web-siden gjennomgås + redaksjonelt arbeid gjennomgås på styremøte etter jul.

·        Ansvar for sprøyting og vedlikehold av Golia parken purres, ansvar: Audun

·        Julebord for styret hos Anne 03.12.09, tilbakemelde hvem som kommer innen 30.11.

·        Møter etter jul:

·        27.01.10 hos Aud i Låveveien 17 kl 20.00, web-arbeid

·        15.02.10 hos Kari i Damfaret 12d kl 20.00, årsmelding+saker

 

Referat styremøte Golia Vel 210909

Møtereferat styremøte 21.09.09 Golia Vel

Møtedato:

21.9.2009

Kl.:

2000-2130

Sted:

 Anne Føien, Solåsveien 2

Møteleder:

Haavard

Referent:

Anne F

Tilstede :

Haavard, Audun, Gry, Kari, Anne, Kristine Næss og Jon Guttu var innkalt til sak 14. Forfall Astrid og Aud.

 

Til dagsorden:

Sak nr. 14.2009 Status Damfaret 24 og området rundt Velhuset

Kristine Næss og Jon Guttu orienterte. Informasjon i saken ligger på nettsiden. Velhuset, parken og Damfaret 24 er kommet på ”gul liste” ved Byantikkvaren, det betyr at de er bevaringsverdige og dette berører for det meste fasaden. Boligbygg har ansvar for huset i nr. 24 og bydelen ansvar for tildeling ved benytting av huset som bolig. Uavklart hva planer bydelen har for benytting av huset og boligbygg har vurdert å selge. Vedr. Damfaret nr. 23 er dette huset søkt utbygd. Prosessen er stoppet og det er uklart hva som skjer. De andre husene rundt plassen er ikke på ”gul liste”.

Videre arbeid: Guttu og Næss følger opp saken videre og orienterer styret samt informasjon til nettsiden. Audun tar kontakt med friluftsetaten og forespør om arbeid med plassen vedr. vedlikehold og stell, bl.a. grus/sand, is sprøyting, klipp av gress og beplanting av nytt tre.

Sak nr. 152009 referat forrige møte 26.05.09, gjennomgått og godkjent, ligger på nettsiden.

Sak nr. 162009 Div som skjer

Medlemsmøte: drøfting av muligheter; ett forslag jobbes videre med. Foredrag vedr. utbygging av Holmenkollen, Audun følger opp og tilbakemelder. Anne bestiller velhuset når endelig dato er satt. Mye ledig i uke 44.

Juletretenning. Datoer er satt for dette; 28.11 må vi/styret sette opp tre, nærmere innkalling kommer anvsar Håvard, 29.11 tennes treet og Torill Tørres (fra styret i Golia velhus) avtaler og har ansvar for å koordinere med Østensjø Janitsjar tdeling av flyveblad etc. Vi stiller med representanter fra styret.

Forespørsel via websiden sendes ut om noen har tre til felling og Haavard er kontaktperson for dette, Anne legger på nettsiden. Haavard bestiller tre dersom ingen Golia-tre skal brukes.

Juletrefest fir barn 9. januar, ansvar for å dra sammen barne-festkomiteen er Anne Kårød hun får beskjed via Audun. Styret har registrert at ingen har meldt seg til festkomité  for voksenfesten, budsjett er 10.000 dersom noen melder seg til oppgaven.

Årsmøte blir torsdag 18. mars, Anne bestiller velhuset.

Sak nr. 17.2009 orienteringssaker;

Sommerauksjonen gikk med 13.700.- i overskudd, oppsummering sendes av Dag, arbeidsoppgaver og planlegging av neste år må gjennomgås på styremøte før sommeren.

Aksjekjøpsavtalen vedr. Golia vels aksjer i Golia velhus as; forslag ble gjennomgått ved Gry som har ansvar, ryddig og greit forslag, Håvard ordner med bekreftelse/samtykke til aksjeoverdragelse for Golia Velhus as ved Jarl.

Vedr. benker i parken er disse malt og reparert av kommunen.

 

Neste styremøte er 19.10.09 hos Audun

 

 

Fare for nedleggelse av Golia kino

Etter 75 års drift kan det gå mot slutten på filmfremvisning på Golia kino. Det foregår nå en storstilt omlegging av norsk kinodrift fra film på rull (35 mm plast/celluloidfilm) til digital filmvisning. I den digitale verden skal filmene lastes ned fra filmdistributørenes servere via bredbåndslinjer til en lokal datamaskin i hver kino, som igjen er koplet opp i mot en prosjektor. For å motvirke piratkopiering og ukontrollert visning er det lagt opp til helt spesielle maskiner og krypteringsmekanismer. Vi kan ikke kjøpe oss digitalt hjemmekinoutstyr hos Elkjøp…. . Continue reading Fare for nedleggelse av Golia kino

For oss på Godlia