Golia-hus på Gul liste!

En svært god nyhet…

Vi har nå fått beskjed fra Byantikvaren om at Damfaret 24, Golia Velhus, samt parken foran Velhuset er registrert på Gul liste f.o.m. september 2009! Disse eiendommene er dermed klassifisert som bevaringsverdige, og Damfaret 24 er nå mye bedre beskyttet mot trusler om inngrep eller riving. Dette er svært gledelig! Imidlertid er vi ennå ikke helt i mål. Damfaret 24 trenger øyeblikkelig vedlikehold, og Boligbygg og Bydel Østensjø må sammen avklare hva slags bruk man skal gjøre av huset. Det er to år siden Boligbygg foretok sin første henvendelse til bydelen. Bydelen har ikke svart og Boligbygg har fremdeles ikke tatt ny kontakt. Dette er for dårlig, og vi vil nå arbeide for at partene møtes, sammen med oss, og aller helst på en befaring i nr. 24.

Videre ønsker vi også å henvende oss til Byantikvaren for å forsøke å få flere av husene rundt parken ved Velhuset registrert på Gul liste. Det ideelle ville nemlig være at hele dette bygningsmiljøet ble vernet mot store endringer og inngrep.

I mellomtiden får vi glede oss over at arbeidet har ført fram så langt, og at Damfaret 24 ser ut til å kunne reddes!

,,, og en dårlig

Det er som nevnt i tidligere artikkel søkt om byggetillatelse på tomta til Damfaret 23 og ”saken er kommet langt”. Det dreier seg om ytterligere et hus med omtrent samme grunnflate, plassert 8 m fra det eksisterende og mellom dette og Velhuset. Den nye bygningen vil forkludre hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret og bryter sterkt med intensjoner og ordlyd i småhusplanen. Likevel har ikke Plan- og bygningsetaten satt ned foten. Denne byggesaken er grunnen til at ikke Byantikvaren plasserte også nr. 23 på Gul liste. Byantikvaren har fått saken til uttalelse. Golia Velhus har som sagt protestert og undertegnete har protestert på vegne av Golia Vel. Om vi når fram, gjenstår å se.

Jon Guttu og Kristine Næss

 

Oslomarka


Oslomarka jeger og fisk, ungdomsgruppa padlet fra Jevnaker til Skar 6-9/8.

3 av gutta er “Godliabeboere”. Flott tur. Anbefaler turer i skog og mark, på

beina, sykkel eller kano, med og uten fiskestang. Fine familieutflukter i

nærmiljøet.

Hilsen Idun Stensrud

God sommer

Fem flotte frøkner ønsker god sommer til alle sammen!
Bilde er fra St Hans feiring på Hagelagstomta. Stor oppslutning av barn og
voksne i strålende vær! Blomsterhattene er lånt fra My og Dag.

Hilsen Idun

Protokoll årsmøtet Golia Vel 2009

Møtet ble holdt i Golia Velhus torsdag 19. mars 2009. Det var 28 medlemmer representert, hvorav 8 styremedlemmer/varamedlemmer.

Møtet ble innledet med ett minutts stillhet til minne om de fra Golia som har gått bort det siste året.

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Det var imidlertid et ønske om at adresse/e-post adresse for innsendelse av forslag fremkom på side 1 i innkallingen.

Som møteleder ble Stein Brun valgt.
Gry M. Helgerud ble valgt som referent og Jon Gutu som protokollvitne.
Tellekorps ble ikke oppnevnt.

Sak 1 Protokollen fra årsmøtet i 2008 ble lest opp og godkjent

Sak 2 Årsberetningen for 2007

Årsberetningen ble godkjent med korrigering for følgende kommentarer:

· Oppsal Arena og avrenning av vann. Det har ført til oversvømmelse i underetasjer i tillegg til kjellere. Styret er ved kopi til styreformann blitt orientert om flere brev som enkelte beboere har sendt til Plan og bygningsetaten, senest brev datert 3. mars 2009.

· Skilting i Godlia Parksti. I forbindelse med veiarbeidene i krysset Damfaret/Solbergliveien ble det opplyst at det var stor trafikk i Godlia Parksti og enkelte beboere hadde kontaktet både politiet, Samferdselsetaten og Oslo Vei om problemet. Det er satt opp gang- og sykkel veiskilt i Godlia Parksti ved Solbergliveien og i Arne Garborgsvei.

· Sommerauksjonen. Dette er et felles arrangement av Golia velhus venner, som består av et samarbeid mellom Golia Hagebrukslag og Golia Vel.

Sak 3 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Anne Føien. Revisor Birger Melgård leste revisjonsberetningen. Ros til kasserer for ryddig og greit regnskap. I forbindelse med behandlingen av regnskapet kom følgende kommentarer:

· Velet bruker et trykkeri som er dyrt. Det er inntil 40 % lavere kostnad på Allkopi. Det ble også orientert om at Golia Hagebrukslag skulle investere i kopimaskin. Det er evt. opp til styret å vurdere om det er hensiktsmessig å være med å spleise.

· Velet er nå registrert i Brønnøysund og det bør vurderes om en kan få bedre betingelser på Høyrentekontoen

· Dag Haveråen informerte om at balansen i Golia Vel sitt regnskap for 2009 ville bli økt med kr 30 000, ved at posten ”Lån til Golia Velhus” kom til å bli økt til kr 90 000. Haveråen skulle sende en skriftlig redegjørelse til styret.

Regnskapet ble godkjent.


Sak 4 Saker til behandling

Følgende saker ble behandlet:

· Romeriksporten – orientering om pågående sak om dokumentinnsyn hos Samferdselsdepartementet. Spørsmål om det er gjort tilstrekkelige arbeid for sikring mot ras i tunnelen. På Golia er det det såkalte Aur-heller, spesielt i området Stordamsnaret. Om vannstanden synker kan det være fare for at Aur-hellen brister. Bevisbyrden påligger huseier og situasjonen er uavklart. Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning. Styret vil etter årsmøtet få en kort skriftlig redegjørelse.

· Støtte til leketårn – Godlia barnehage har 20 års jubileum. Etter noe diskusjon vedtok et enstemmig årsmøte å gi kr 20 000 øremerket nytt leketårn. Godlia barnehage blir brukt som lekeplass av vellets barn og barnebarn utenom åpningstiden.

· Juletrefest – begrensning på bidrag fra vellet. Barnefesten går i hovedsak i balanse og videreføres. Voksenfesten har i de siste årene hatt et økende underskudd. Årsmøtet vedtok enstemmig at det skulle settes et maksimumsbeløp på kr 10 000 som bidrag fra Velet. Øvrige utgifter må dekkes som egenandel fra deltakere på festen.

· Kontingent – økning. Etter noe diskusjon fattet et enstemmig årsmøte vedtak om å heve kontingenten fra kr 150 til kr 250.

· Damfaret 24 – orientering om status på fraflyttet hus hos Boligbygg Oslo KF, bydelen og byantikvaren. Årsmøtet ønsket at huset skulle bevares og det bør sendes en skriftlig henvendelse til Byantikvaren. Det ble opprettet en komité bestående av Kristine Næss, Jon Gutu samt en representant fra det nye styret som skal ta saken på vegne av vellet.

· Parken – det bør gjennomføres en egen dugnad for å ivareta det fysiske miljøet. Ikke tilstrekkelig med Rusken. Benkene er ødelagt, det er mye søppel, gressklipping mv. Styret fikk et handlingsrom på inntil kr 25 000 til utbedring. Benkene prioriteres.

· Web-sidene. Styreleder Haavard Østhagen, styremedlem og medlem av webgruppen Jarle Vikshåland samt medlem av webgruppen Dag Haveråen, orienterte om det utfordrende arbeidet som har vært i web-gruppen og styret. Et flertall i styret (3 styremedlemmer og to varamedlemmer) var i mot den anskaffelsen som hadde blitt besluttet, og mente at den ikke tilfredsstilte de behov velet og styret har til en web-løsning. Flertallet mente også at det var usikkerhet mht den fremlagte driftsavtalen, og anbefalte at årsmøtet bevilget ytterligere midler til en ny løsning fra en mer profesjonell leverandør. Et mindretall i styret (2 styremedlemmer) mente at anskaffelsen var tilfredsstillende, og at det foreliggende utkast til driftsavtale kunne forhandles slik at den eksisterende løsning tilfredstilte vellets behov til en økonomisk gunstig pris. Årsmøtet vedtok, mot de av styrets 5 medlemmer, å videreføre dagens løsning.


Sak 5 Valg

Leder av vaglkomiteen Anders Blystad orienterte. Følgende medlemmer ble valgt ved akklamasjon:

Leder: Haavard Østhagen (ikke på valg, 1 år gjenvalg 1 år som leder)
Sekretær Astrid Flesland (ny, 2 år)
Kasserer Anne Føien (gjenvalg, 1 år og 1 år som styremedlem)

Styremedlemmer: Kari Breisnes (gjenvalg, 2 år)
Audun Kristiansen (ikke på valg, 1 år)

Varamedlemmer: Anne Kaarød (ikke på valg, 1 år)
Gry Helgerud (ikke på valg, 1 år)
Aud Stensrud (ikke på valg, 1 år)

Revisor: Dag Haveråen (gjenvalg, 1 år)
Birger Melgård (gjenvalg, 1 år)

Valgkomite: Axel Melbye (gjenvalg, 2 år)
Anders Blystad (ikke på valg, 1 år)

Festkomite: Valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe kandidater til festkomiteen.

Til juletrefesten for barn meldte to kandidater seg:

Varamedlem i styret Anne Kaarød, Gudrun Lundby (bakehjelp)

Møtet ble hevet klokken 22.35. Det ble servert nydelige smørbrød fra Godlia Landhandleri og god servering for øvrig.

Godlia, 19. mars 2008

Gry M. Helgerud Jon Gutu

(referent) (protokollvitne)

Referat styremøte Golia Vel 200409

Referat fra styremøte i Golia Vel

Dato: 20. april 2009

Tilstede: Haavard, Anne, Gry, Kari, Audun, Astrid

Referent: Astrid

Saker

1. Referat og oppfølging fra årsmøtet

a. Protokollen
Det ble diskutert hvordan man skal sikre at originalprotokoller fra årsmøtet ble samlet og lagret for ettertiden.

Et forslag var at underskrevet original limes inn i en protokollbok. Anne opplyste at hun har en protokollbok som benyttes i tilknytning til regnskap/revisjon. Det var uklart om det allerede fantes protokoller fra tidligere år i denne boken, og dette sjekkes ut.

Ansvarlig: Anne

Det er uklart hva som finnes av permer osv. og om tidligere protokoller eventuelt finnes der. Dette sjekkes ut med tidligere sekretær i vellet.

Ansvarlig: Astrid

Det ble også stilt spørsmål ved om dette var den beste måten å lagre protokoller på, hvilke regler som gjelder og om det eventuelt finnes mer praktiske og moderne løsninger. Det var enighet om å sjekke opp dette.

Ansvarlig: Gry

Det ble også diskutert om protokollen skulle legges ut på Internett. Det var enighet om at dette var en god idé, men at det praktiske rundt dette (for eksempel om protokollen skal ligge på forsiden eller under en fane) skal diskuteres med Marte som drifter hjemmesiden.

Ansvarlig: Anne

b. Romeriksporten
Det er ikke mottatt ny informasjon siden årsmøtet. Vellet tar kontakt for å høre om det er noe nytt.

Ansvarlig: Haavard

 

c. Leketårn
Vellet venter på søknad fra Golia Barnehage. De vil få kr 20 000,- som vedtatt på årsmøtet.

d. Kontingent
Giroer skrives ut i disse dager og deles deretter ut i postkassene.

Ansvarlig: Anne

e. Damfaret 24
Brevet ble sendt før påske.

f. Parken ved Velhuset
Hagebrukslaget ønsker å bidra med vedlikehold etc. Mulig de vil bidra økonomisk til nye benker. Vellet tar kontakt for å finne en løsning som passer alle parter.

Ansvarlig: Haavard

g. Web-sider
Det var enighet om at det ikke skal fattes nye vedtak eller inngås nye avtaler uten at hele styret hadde diskutert dette og var enige i valg av løsning.

 

h. Trykkerikostnader
Etter styrets oppfatning er det lite å hente på å bytte trykkeri, da trykkekostnader uansett utgjør et mindre beløp. Det ble imidlertid likevel besluttet å innhente tilbud for trykking inklusive levering fra Allkopi og Bryn Trykkeri.

Ansvarlig: Anne

i. Kopimaskin
Hagelaget har tilbudt vellet å bli deleier i en kopimaskin som hagebrukslaget planlegger å anskaffe. Styret vurderer at dette ikke er praktisk for vellet. Trykkekostnader utgjør som nevnt over en liten utgift, og det må beregnes en del merarbeid på styret dersom man skal kopiere flygeblader o.a. manuelt. I tillegg en del usikkerhet rundt kostnader knyttet til vedlikehold, papir m.m. Det sendes et hyggelig brev til hagebrukslaget der vi takker nei til tilbudet.

Ansvarlig: Anne

j. Høyrentekonto
Vellet har pt. konto i Nordea. Det ble enighet om at vellet skal sjekke mulighetene for å få bedre rente på dagens konto ev. ved å bytte til ny konto i en annen bank.

Ansvarlig: Gry

k. Føring av regnskapet
Det har den siste tiden vært en del usikkerhet knyttet til regnskapsføringen av penger som er overført til Golia Velhus AS. Haavard opplyste at det dreide seg om lån uten renter eller avdrag. Føringen er i tråd med det som er gjort tidligere år. Det ble stilt spørsmål ved om det reelt sett kunne anses som et lån, eller som et innskudd i virksomheten. For å avklare enhver usikkerhet ble styret enige om å sjekke opp hvordan et slikt lån skal føres i regnskapet og eventuelt komme med et forslag til hvordan dette bør settes opp i regnskapet, både hos Golia Vel og Golia Velhus AS.

Ansvarlig: Gry og Kari

2. Rodeinndeling
Ingen endring besluttet.

3. Årsplan – Rusken-aksjon

a. Dato for Rusken-aksjonen ble satt til torsdag 7. mai 2009.

Ansvarlig: Alle

b. Det ble enighet om å lage flyveblad hvor man oppfordrer til å ta med redskap osv. Det bør også tas inn en tekst om at man også kan bidra andre dager og ev. hvem man kan henvende seg til for å få oppgaver. Flyvebladene trykkes umiddelbart.

Ansvarlig: Haavard

c. Flygebladene hentes ved Haavards garasje og deles ut innen utløpet av uke 18.

Ansvarlig: Alle

d. Hagebrukslaget er medansvarlig for denne dagen. Det må sjekkes ut med dem på hvilken måte de vil delta. Det må videre lages kart med områder som skal ryddes og en liste over prioritet. Dette bør skje i samråd med hagebrukslaget.

Ansvarlig: Haavard

e. Materiale fra rusken må hentes på Brobekk i perioden 14.-30. april 2009.

Ansvarlig: Audun

f. Det må planlegges hvordan man skal bli kvitt søppel og rask som samles inn. Gry snakker med Arnesen som kjører vekk søpla.

Ansvarlig: Gry

g. Innkjøp til aksjonen
Maling, brus, kaffe, boller. Audun sjekker hva han har i kjelleren fra tidligere arrangementer og supplerer etter behov. Haavard sjekker med Aud om hun kan tenke seg å bake boller. Kari og Astrid koker kaffe og deler ut boller og ev. diplom til barna på selve aksjonsdagen.

Ansvarlig: Audun og Haavard, Kari og Astrid

h. Etter aksjonen skal det skrives en rapport til Rusken.

Ansvarlig: Haavard

i. Vellet ønsker ikke leie container til bruk for husstandene. Dette er dyrt, og lite praktisk tatt i betraktning at det er gratis å levere søppel på Brobekk og Grønmo. Det bør imidlertid sjekkes hvilke muligheter som finnes for å få en spesialcontainer fra Renholdsverket til spesialavfall som for eksempel kan stå ved velhuset, eller få særlig tømming for vellet.

Ansvarlig: Astrid

4. Representasjon på årsmøtet til Golia Velhus AS
Styret har mottatt invitasjon til årsmøtet 29. april 2009 kl. 19.00. Vellet er en stor aksjonær med 29,6 % av aksjene, og bør derfor delta på møtet. Dette føres inn som et fast punkt i overgangen april/mai i årsplanen.

Ansvarlig: Haavard

Gry og Kari kontakter styreformannen i forkant av møtet for å diskutere føringen av lånet jf. pkt. 1. K. over.

Ansvarlig: Gry og Kari

5. Festkomité
Det er fortsatt lenge til juletrefesten, og det er derfor vanskelig å overtale noen til å ta på seg vervet nå. Styret besluttet derfor å utsette dette til over sommeren.

6. Eventuelt

 

a. Internett – styrereferater m.m.
Styret mener at også styrereferater bør ligge på Internett, tilgjengelig for vellets medlemmer og andre. Det er imidlertid viktig at de ikke legges ut før de er godkjent. Når det er godkjent og endelig, sender sekretæren referatet til Marte Holdt med beskjed om at det skal legges ut.

Ansvarlig: Den som til enhver tid er sekretær, pt. Astrid

Styret i vellet er ansvarlig for det som ligger på Internettsidene og som gjelder vellet. Det var derfor enighet om at man bør se nærmere på dagens løsning og mulige alternativer m.m. Dette settes opp som sak på kommende styremøte.

Ansvarlig: Haavard

b. Barn leker skilt
Skilt vil bli innkjøpt og hengt opp på gjerdet i Solbergliveien 1. De har tidligere tilbudt at skiltet kan henge der.

Ansvarlig: Kari

c. Neste møte
Tirsdag 26. mai 2009 kl. 20.00 hos Gry.

 

Hauk på kjøkkenet

My og hauken 

My i Solbergliveien fikk en forvirret hauk inn på kjøkkenet. Hauken bommet på en due, for inn gjennom kjøkkendøren og landet på ryggen på kjøkkenbenken. Hauken var i fin form og fløy videre etter en fotoseanse.

Sommerauksjon

 

Golia Vel arrangerer en årlig sommerauksjon til inntekt for Velhuset.

Denne avholdes normalt i parken ved Golia Velhus.

 

Salg av pølser, brus og vafler.

Auksjonen pleier å være stor moro for både barn og voksne.

 

Innsamling til auksjonen pågår.

Har du noe du ikke trenger, ring Dag Havråen på tlf  22 26 96 36

Husk at dette primært er auksjon, ikke loppemarked

 

 

 Bildene fra sommerauksjonen 2008 kan du se her 

{rsg2_display: Semantic, 2}