Årsberetning 2009

Årsberetning for 2009

Golia Vel

 

Styret og styrearbeid

Styret har fra mars 2009 bestått av:

Formann Haavard Østhagen
Kasserer Anne Føien
Sekretær Astrid Flæsland
Styremedlem Audun Kristiansen

Kari Breisnes

Varamedlem Aud Steensrud

Gry Helgerud

Anne Kristine Kaarød

 

Revisor Dag Haveråen
  Birger Melgård
   
Valgkomitee Axel Melbye
  Anders Blystad
   
Festkomite Egen ad hoc-nedsatt gruppe
   
Æresmedlemmer Per Nilsen
  My Holth
  Dag Haveråen

 

Styret har i løpet av året hatt 8 styremøter. Golia Vel hadde 303 medlemmer per 31.12.2009 mot 317 året før. Medlemskontingenten ble i 2009 hevet fra 150 til 250 kroner.

Saker

Arbeidet i 2009 har i hovedsak dreid seg om lokale saker, det vil si større og mindre saker for å forbedre nærmiljøet, Web-sidene og de tradisjonelle arrangementene.

Eksempler på saker det har vært arbeidet med er

 • Rusken dugnad – arrangert dugnad 7. mai i forbindelse med Rusken-aksjonen for å rydde nærområdet og få kjørt bort avfall som har samlet seg i løpet av året 

 

 • Skilting i Godlia parksti. Politiet har vedtatt at skiltene med innkjøring kun til eiendommene skal ta ned. Vellet påklaget vedtaket, men klagen ble ikke tatt til følge. Skiltene ble satt opp i 2009. Vi har fått aksept for at kjøring mellom Arne Garborgs vei og Solbergliveien (forbi Godlia barnehage) ikke er tillatt. 

 

 • Barn leker skilt – dette vil ikke bli satt opp av kommunen, men det jobbes fortsatt med å få opp skilt. Blant annet har eier av Solbergliveien 1 gitt tillatelse til å sette opp skilt på gjerdet. Oppsetting av skilt er avventet på grunn av gravearbeidene. Skiltene er planlagt satt opp til våren. 

 

 • Parkering ved Hellerud T-banestasjon. Naboer til T-banestasjonen har klaget på at mange parkerer i området på en slik måte at det hinder fremkommeligheten til eiendommene. Det er ingen regulering av parkeringen på sørsiden av T-banen og et sentralt sted å parkere gratis for folk som kommer sørfra. Beboerne i området har tatt kontakt kommunen m. fl. Vellet har meddelt at de vil følge med i arbeidet, men har begrenset kapasitet til å ta initiativ. 

 

 

 • Oppsal Arena og avrenning av vann. Et kraftig regnskyll i august 2008 førte til oversvømmelse i enkelte kjellere og erosjon av en del gangveier. Politiet stengte av veien under T-banen like sør for Godlia T-banestasjon. På henvendelse til kommunen fikk vi opplyst at de aller fleste gangveiene på Godlia ligger på privat grunn og at grunneieren har vedlikeholdsansvaret. En gruppe beboere har tatt opp spørsmål om avrenning fra Oppsal arena har forverret forholdene. Kommunen følger opp denne saken i forbindelse med behandlingen av ferdigattest for anlegget. 

 

 • Nettsted  for Golia Vel  – www.goliavel.no Driften har holdt seg innenfor de retningslinjene årsmøtet 2008 ga. Det sendes nå jevnlig ut  nyhetsbrev og  informasjon legges ut vedr. aktiviteter og aktuelle temaer for Godlia og området. Det er oppfordret til å sende inn stoff og bilder for å gi nettsiden et lokalt preg. Flere har benyttet seg av denne muligheten og det ønskes mer stoff.

 

 • Forslaget fra årsmøtet 2008 om å finne frem til gamle bilder fra Godlia som gave til velhuset har ikke vært arbeidet med.

 

 • Gardermobanen og forekomster av kvikkleire. Styret ghar undersøk forholdene. Det er ikke registrert forekomster av kvikkleire som anses som farlige på Godlia. Det pågår imidelertid en oppdaterting av den tidligere kartleggingen i Oslo kommune og vi avventer resultatet av denne kartleggingen.

 

 •  Golia Vel er registrert i Brønnøysund og fått tildelt org.nr. 993398446 

 

 • I tillegg har Golia Vel fulgt opp en del mindre saker og henvendleser. 

 

Tilstelninger

 • Sommerauksjonen – arrangert den årlige sommerauksjonen til inntekt for Velhuset. Netto inntekt til Golia Velhus ble ca. x kroner. Vellet har valgt ikke å ta beløpet inn i regnskapet da midlene går uavkortet til Velhuset.  

 

 • St. Hansfest – den årlige St. Hans festen ble planlagt og gjennomført sammen med Hagebrukslaget. Hagebrukslagets tomt var velfylt med mange barnefamilier og de eldre på Golia m.fl.   

 

 • Tenning av julegrana – Golia vel stod for montering og pynting av tre og arrangerte tenning av julegrana ved Velhuset. Julegrana ble satt opp lørdag 28. november og ble tent søndag 29. november. Østensjø Janitsjar spilte og det var veldig mange fremmøtte. Samtidig hadde Østensjø janitsjar sin julemesse på Velhuset.

 

 • Medlemskveld.  Steinar Eidaker, ass. generalsekretær i Skiforeningen, orienterte om utbyggingen av den nye Holmenkoll-bakken og de andre anleggene som er under bygging.  32 personer var til stede. Det ble vist lysbilder av anleggsområdet og hvordan det skal bli når det står ferdig.

 

 • Juletrefesten ble arrangert i januar tradisjonen tro. Det var vanskelig å finne folk til festkomiteen, med dette ordnet seg i siste liten og festene ble avholdt med godt fremmøte.  Festene gikk totalt med underskudd  (se regnskapet). Årsmøtet besluttet derfor å sette et tak for neste års fest på kroner 10 000.

 

Annet på Godlia

Filmklubben og Vinklubben har hatt sine arrangementer og ønsker nye medlemmer velkommen.

Golia Landhandel har nå vært i drift i ca. ett år. Støtt opp om din nærbutikk!

 

Golia Vel minner følgende aktiviteter for 2010:

 • Ruskenaksjonen tidlig i mai
 • St. Hansfest på Hagebrukslagets tomt
 • Sommerauksjon ved Velhuset i august.
 • Medlemsmøte i oktober/november
 • Web-sidene med oppdatert informasjon
 • Filmklubben
 • Kinoen
 • Vinklubben

Det vil bli distribuert informasjon om dato og klokkeslett til husstandene i form av flygeblad og informasjon på web-sidene våre.

Golia Vel ønsker å få en oppdatert e-postsliste for utsendelse av informasjon til medlemmene. Send din aktuelle e-postadresse til Golia Vel eller før den på giroen ved betaling av medlemskontingent.