Golia-hus på Gul liste!

En svært god nyhet…

Vi har nå fått beskjed fra Byantikvaren om at Damfaret 24, Golia Velhus, samt parken foran Velhuset er registrert på Gul liste f.o.m. september 2009! Disse eiendommene er dermed klassifisert som bevaringsverdige, og Damfaret 24 er nå mye bedre beskyttet mot trusler om inngrep eller riving. Dette er svært gledelig! Imidlertid er vi ennå ikke helt i mål. Damfaret 24 trenger øyeblikkelig vedlikehold, og Boligbygg og Bydel Østensjø må sammen avklare hva slags bruk man skal gjøre av huset. Det er to år siden Boligbygg foretok sin første henvendelse til bydelen. Bydelen har ikke svart og Boligbygg har fremdeles ikke tatt ny kontakt. Dette er for dårlig, og vi vil nå arbeide for at partene møtes, sammen med oss, og aller helst på en befaring i nr. 24.

Videre ønsker vi også å henvende oss til Byantikvaren for å forsøke å få flere av husene rundt parken ved Velhuset registrert på Gul liste. Det ideelle ville nemlig være at hele dette bygningsmiljøet ble vernet mot store endringer og inngrep.

I mellomtiden får vi glede oss over at arbeidet har ført fram så langt, og at Damfaret 24 ser ut til å kunne reddes!

,,, og en dårlig

Det er som nevnt i tidligere artikkel søkt om byggetillatelse på tomta til Damfaret 23 og ”saken er kommet langt”. Det dreier seg om ytterligere et hus med omtrent samme grunnflate, plassert 8 m fra det eksisterende og mellom dette og Velhuset. Den nye bygningen vil forkludre hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret og bryter sterkt med intensjoner og ordlyd i småhusplanen. Likevel har ikke Plan- og bygningsetaten satt ned foten. Denne byggesaken er grunnen til at ikke Byantikvaren plasserte også nr. 23 på Gul liste. Byantikvaren har fått saken til uttalelse. Golia Velhus har som sagt protestert og undertegnete har protestert på vegne av Golia Vel. Om vi når fram, gjenstår å se.

Jon Guttu og Kristine Næss