Vedtekter

Ønsker du å melde deg inn? Trykk her! 

Vedtekter for Golia Vel

Vedtatt den 26.04.2018

 • 1.      Navn

Foreningens navn er Golia Vel

 • 2. Formål og virkemidler

2.1      Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3. Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål, herunder

 1. a) å arbeide for trafikksikkert miljø, god veibelysning og tidsmessige kommunikasjoner.
 2. b) å søke kommunale og andre bidrag til vellets beste.
 3. c) å arbeide for et trygt og godt bomiljø, utbedringer og godt vedlikehold av nærområdene, herunder Golia-bakken, parker, møte- og lekeplasser og andre friluftsområder.

2.2       Velforeningen skal være partipolitisk uavhengig.

2.3       Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 • 3 Velforeningens geografiske område

 Golia Vel grenser i nord til Tvetenveien, mot øst til Stordambekken og Skøyenbrynet inkl. Goliaskogen og Solbergliveien til og med nr. 42(like nr.)/77(ulike nr.), mot sør Skøyenåsveien til krysset med Klinkerveien, derfra rett vest til krysset Damfaret/Haakon Tveters vei, langs T-banen til Dalbakkveien ved nr. 46 og denne videre til krysset Dalbakkveien/Terrasseveien, derfra rett vest til Skøyen allé og mot vest til og med Skøyen allé og videre til Skøyen hovedgård og Thygesons vei til Tvetenveien.

 • 4 Medlemskap

Enhver som bor innenfor velforeningens geografiske område eller på annen måte er knyttet til området, kan være medlemmer av Golia Vel.

 • 5.     Kontingent

5.1      Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist.

5.2      Kontingenten skal betales innen årets utgang.

5.3       Stemmeretten er tapt når kontingenten ikke er betalt. Ett medlemskap gir en stemme ved avstemming.

 • 6 Årsmøte

6.1       Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Det er tilstrekkelig med kunngjøring i digitalt medium. Frist for innmelding av saker til behandling er 2 uker før årsmøtet.

6.2       Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

6.3       Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

6.4       Årsmøtet behandler:

 • Årsberetning fra styret
 • Revidert regnskap
 • innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Valg av:
  • Styre
  • Revisor

6.5       Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Det kan bare behandles saker som på forhånd er sendt styret. Møtene ledes av styreleder eller av valgt ordstyrer.

6.6       Årsmøtets beslutninger fattes ved alminnelig stemmeflertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet er forslaget falt. Endring av vedtektene krever likevel minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

6.7 Styret velges for to år av gangen.

 • 7  Styret

7.1       Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

7.2       Styret består av 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Valg til styret bør organiseres slik at halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.

7.3       Styremøte innkalles av lederen, eller stedfortreder så ofte det finnes nødvendig. Gyldig beslutning kan kun fattes når minst tre medlemmer er til stede og er enige i beslutningen.

7.4       Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av foreningens interesser.

7.4       Styret skal:

 • iverksette årsmøtets beslutninger
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

7.5       Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Uten samtykke fra årsmøtet har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

 • Styret fører protokoll over egne møter, medlemsmøter og årsmøtet.
 • Styret gis følgende signaturrett: «Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap».
 • 8 Regnskap og revisjon

Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.Styret skal påse at regnskap blir ført.

 • 9 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig. Medlemsmøtene behandler foreliggende saker etter en dagsorden som er kunngjort på forhånd.

 • 10 Oppløsning

Vellet kan bare oppløses etter beslutning på to påfølgende årsmøter etter at medlemmene er varslet. Oppløsning er bare gyldig dersom minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer for dette. Mulige midler disponeres av det siste årsmøte til beste for foreningens geografiske område.

 • 11 Ikrafttredelse

Disse vedtektene gjelder fra 26.04.2018. Tidligere vedtekter oppheves.