Nytt om damfaret 23 og 24

Siste nytt:

Som nevnt i tidligere artikler om Damfaret 23 og 24 har vi, på vegne av Vellet, arbeidet for å redde Damfaret 23, samt bygningsmiljøet rundt. Dette arbeidet har, gledelig nok, gitt gode resultater: Før sommeren bestemte Byantikvaren at Damfaret 24, velhuset og selve plassen  skulle registreres på Gul liste. Dette ble gjort med virkning fra den 1. september 2009. Den Gule listen er altså en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Den innebærer ikke noe lovpålagt vern, men betyr at de antikvariske myndighetene alltid vil få beskjed om nye tiltak gjennom Plan- og bygningsetaten, og dermed har større mulighet til å gripe inn.

Imidlertid var vi bekymret for hvordan kommunen, ved Boligbygg As, ville håndtere rehabilitering og vedlikehold av huset i Damfaret 24. I tillegg fikk vi vite at eieren av Damfaret 23 hadde søkt om å få sette opp et hus til på tomten sin. En slik ny bygning ville ha forkludret hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret. Vi så for oss dragkamper vi kunne komme til å tape, men begge saker ser nå ut til å ha løst seg på en god måte!

Dette har skjedd: Kommunen solgte Damfaret 24 til en svært høy pris rett før jul. De nye eierne er de samme som eier Damfaret 23. Ettersom huset allerede er registrert på Gul liste, synes vi det er positivt at private har kjøpt eiendommen. Det vil ligge visse begrensninger i hva de kan gjøre med det, dvs. at vi kan regne med at husets ytre form blir bevart. Samtidig ligger det i kortene at eierne ønsker å rehabilitere og ta vare på huset. Vi føler oss også rimelig trygge på at den nye eieren vil få negativt svar dersom han søker om å få bygge et hus til på tomta. Deretter fikk vi vite at Byantikvaren nå også har registrert Damfaret 23 på Gul liste, samt at eierne har frafalt søknaden om å sette opp ytterligere en bygning på tomten. Det er grunn til en aldri så liten jubel!

Videre arbeid: Som nevnt i tidligere artikler synes vi det ville ha vært positivt hvis flere av husene rundt parken ved Velhuset ble registrert på Gul liste. Da ville hele dette bygningsmiljøet kunne bli vernet mot store endringer og inngrep. I den forbindelse vil vi forsøke å få i stand et møte der en representant for Byantikvaren kommer og snakker om bevaring og  Gul liste. Hva slags endringer vil man ikke kunne gjøre på et slikt hus? Og hva kan man gjøre? Kanskje har Byantikvaren også noen råd og tips om hva som er ønskelig å gjøre, hva slags detaljer en bør ta vare på, om det er mulig å søke om støtte til slikt etc. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette!

På vegne av Golia Vel,

Jon Guttu og Kristine Næss