Protokoll årsmøte 2012

Årsmøte for Golia Vel 2012 ble avholdt på Golia velhus 8. mars. Vi legger nå ut protokoll som skal godkjennes på årsmøte 2013.

 

 

Protokoll fra årsmøtet i Golia Vel 8. mars 2012 kl. 19.00.

Til stede: 6 styremedlemmer og 14 medlemmer.

Valgt til møteleder:                                      Styreleder Astrid Flesland

Valgt til sekretær for protokollskriving:   Medlem av styret Kaja Stene

Valgt til protokollvitne:                               Anne Karine Moe

  1. 1. Protokoll fra årsmøtet 14.mars 2011

Protokollen fra årsmøtet 14.mars 2011 ble lest opp.

Vedtak: godkjent

 

  1. 1. Årsberetning for 2011

Årsberetningen ble lest opp og godkjent av årsmøtet.

Vedtak: godkjent

  1. 2. Regnskapet for 2011

Golia Vels regnskap for 2011 ble lest opp av kasserer.

Revisor hadde enkelte kommentarer til regnskapet:

–          En kontaktkasse for inntekter fra høstmøtet på NOK 3.110 er holdt utenfor regnskapet.

–          Lokalleie for Golia Velhus for tre arrangement er ikke tatt inn i regnskapet.

–          Inngående kortsiktig gjeld (fra balansen 2010) ser ikke ut til å være betalt i 2011 (står fortsatt som kortsiktig gjeld).

Revisor hadde også stilt spørsmål ved utgift på NOK 26 000 til høstmøtet. Styret var enig i at dette var et høyt beløp men at man hadde ønsket å sikre et større oppmøte enn det som har vært vanlig de senere årene. Arrangementet hadde vært svært populært spesielt for barnefamilier. Det er ikke aktuelt å legge seg på dette nivået for alle framtidige høstmøter.

Revisor ønsket også at mer informasjon skal legges ut på hjemmesiden – inklusiv referat fra styremøter og regnskap. Fra styrets side ble det presisert at det vil være nødvendig å vurdere hvilke saker som inkluderes i slike ”åpne” referat.

Revisor påpekte ellers at regnskapet er oversiktlig og ryddig ført.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2011 under forutsetning av at kommentarene fra revisor  ville bli tatt hensyn til ved utarbeiding av endelig regnskap.

 

  1. 3. Valg

Styreleder Astrid Flesland og styremedlemmer Audun Kristiansen, Anne Føien og Karina Fjeldberg Sandlie var på valg. Samtlige har sagt seg villige til å sitte en ny periode for to år. Dette ble vedtatt med akklamasjon.

Tilsvarende har Birger  og Dag Haveraaen sagt seg villige til å være revisorer for regnskap for Golia Vel 2013. Også dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Det eksisterer pr 8 mars 2012 ingen valgkomite. Styret fikk dermed fullmakt til å finne personer til en ny valgkomite.

Anne Kristine Kaarbø har etter flere år som ansvarlig for barnejuletrefestene valgt å trekke seg fra dette vervet. Kaja Stene, medlem av styret, har sagt seg villig til å arrangere juletrefesten for barn i 2013. Tilsvarende har Stella Aarrestad Provan, medlem av styret og arrangør av juletrefest for voksne 2012, sagt seg villig til å arrangere denne festen også i 2013.  Begge presenterte seg for årsmøtet. Valget ble vedtatt ved akklamasjon.

  1. 4. Saker til behandling

Fresing av snø inn på naboeiendommer til kommunale veier (innsendt via e-post)

Det var kommet inn forslag om at Golia Vel skal ta opp Oslo kommunes praksis med fresing av forurenset snø inn på privat eiendom med Samferdselsetaten. Selv om slik fresing ikke har skjedd i år foreligger det ingen garanti for at dette ikke vil bli gjenopptatt ved senere store snøfall.

Forslag om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette temaet ble tatt opp til vurdering og avsteming ved håndsopprekning.

Vedtak: forslag ikke tatt til følge.

Setningsskader på Godlia  (innsendt via e-post)

Det var kommet inn forslag om at Golia Vel skal ta opp problemet med setningsskader på eiendommer på Godli. Skadene antas å skylde drenasje av grunnvannet til Romeriksporten. En garasje i Stordamsnaret skal bl.a. ha sunket med minst 8 cm på ett år.

Vedtak: Hans Henrik Petersen gis anledning til å presentere en plan for hvordan arbeidet med å dokumentere setningsskader på Golia som følge av drenasje til Romeriksporten skal legges opp videre. Planen bør inkludere navn på medlemmer av en mulig arbeidsgruppe. Det legges ikke opp til at dette arbeidet skal medføre kostnader for Golia Vel.

Vedlikehold av akebakken – innkjøp av utstyr (forslag innsendt via e-post)

Akebakken/Goliabakken fra Arne Garborgs vei til Golia-skogen blir i sommerhalvåret tilgrodd av brennesler, tistler og annet ugress. Dette hindrer ferdsel i området. Ugresset sprer seg også til hagene i nærheten. Oslo kommune vil ikke påta seg ansvar for å foreta klipping av skråningen. Under forutsetning av at Golia Vel går til innkjøp av en egnet motorslåmaskin har 4-5 beboere sagt seg villige til å besørge klipping 3-4 ganger i løpet av sommerhalvåret. Dette vil holde ugresset nede og skal bidra til at vanlig gress, kløver og andre villblomster får bedre vekstvilkår.

Vedtak: Birger Melgård får fullmakt til å kjøpe inn en motorslåmaskin (Honda HT60) som kan brukes til å klippe ned ugress i bakken. Maks innkjøpspris vil være NOK 25 000. Årlige kostnader til drivstoff forventes å være lave. Birger Melgård forplikter seg til å gjennomføre opplæring i bruk av maskinen for dem som har sagt seg villige til å delta i klipping. Det er lagt opp til klipping 3-4 ganger i året og at maskinen kan oppbevares på hagelagstomta (innendørs om vinteren og under presenning om sommeren).

 

6. Saker til orientering

Jubileum 2013

Golia Vel fyller 90  år i 2013. Styret har tenkt på mulighetene for å lage en kalender med bilder fra området i perioden etter jubileumsboka. (Det vil bli sendt ut forespørsel om aktuelle bilder på hjemmesiden/via e-post til medlemmene.

Det kom på årsmøtet også forslag om å arrangere kunstutstilling av barnetegninger (slik det ble gjort for ca 30 år siden) – gjerne i tilknytning til en fest for Goliabeboere i/ved Velhuset. Styret vil også innhente ytterligere forslag til feiring fra medlemmene (via e-post, løpesedler, Facebook etc).

 

Parken foran Golia Velhus (oppfølging av vedtak fra 2011)

I tråd med vedtaket fra årsmøtet 2011 har styret tatt kontakt med Hagebrukslaget for å se på mulighetene for  oppgradering av parken. En arbeidsgruppe (May Sandved, Jon Guttu – Hagelaget og Kaja Stene – Golia Vel) gjennomførte høsten 2011 en befaring. På bakgrunn av befaringen har May Sandved og Jon Guttu laget en plan for videre arbeid som er oversendt styret. De ønskede tiltakene er i stor grad avhengig av dugnadsarbeide – fjerning av gress på banen og ved lekehuset, opprensking av planter og fjerning av giftig gullregn , rustmaling av fotballmål. I henhold til planen bør det også vurderes å få et større furutre i nordvestre hjørne (erstatte en serbergran som står der nå). Kommunen burde bidra til reperasjon av gjerde, oppretting av stolpen for basketnett og vedlikehold av søppelstativet.

Styret legger opp til at Rusken-aksjonen torsdag 26. april også vil fokusere på rydding av parken.

 

Sommerauksjon 25 august

Dag Haveraaen har sagt seg villig til å stille som auksjonarius på den tradisjonelle sommerauksjonen ved Velhuset lørdag 25 august. Arrangementet har pleid å innbringe NOK 10 – 15 000 til inntekt for Velhuset og har også stor betydning som sosialt treffsted for beboere i området. En forutsetning er imidlertid at at minst 8 personer kan forplikte seg til å hjelpe til med bæring av gjenstander/benker, rydding før og etter arrangementet. Styret påtar seg å prøve å få tak i tilstrekkelig med hjelpemannskaper (etterspørres via e-poster, hjemmesiden, Facebook etc) – dette må være avklart innen St.Hans.

Øvrige saker

Årsmøtet uttrykte stor tilfredshet med innkallingen – levert av Bedriftstrykkeriet.

Styret redegjorde også for at man prøver å få til et samarbeide med Bryn Vel og at innsatsen om å få et fortau i Låveveien er kanalisert via Foreldrenes Arbeidsutvalg  på Østensjø skole.

 

Oppmerksomhet til enkelte Godliabeboere

Styret ønsket å berømme enkelte Godlia-beboere for god innsats for miljøet på Godlia i 2011 – bl.a. Anne Kristine Kaarbø for flere år som arrangør av barnejuletrefestene og Marit Furseth for voksenfesten, samt Gro Hofseth Hermansen som tok hovedansvaret for dugnad i akebakken høsten 2011. To vinflasker gikk også til de to som hele vinteren sørger for skøyteisen ved Golia Velhus.

 

Møtet ble hevet. kl. 21.00.

 

Godlia, 22. mars 2011