Protokoll årsmøtet Golia Vel 2009

Møtet ble holdt i Golia Velhus torsdag 19. mars 2009. Det var 28 medlemmer representert, hvorav 8 styremedlemmer/varamedlemmer.

Møtet ble innledet med ett minutts stillhet til minne om de fra Golia som har gått bort det siste året.

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Det var imidlertid et ønske om at adresse/e-post adresse for innsendelse av forslag fremkom på side 1 i innkallingen.

Som møteleder ble Stein Brun valgt.
Gry M. Helgerud ble valgt som referent og Jon Gutu som protokollvitne.
Tellekorps ble ikke oppnevnt.

Sak 1 Protokollen fra årsmøtet i 2008 ble lest opp og godkjent

Sak 2 Årsberetningen for 2007

Årsberetningen ble godkjent med korrigering for følgende kommentarer:

· Oppsal Arena og avrenning av vann. Det har ført til oversvømmelse i underetasjer i tillegg til kjellere. Styret er ved kopi til styreformann blitt orientert om flere brev som enkelte beboere har sendt til Plan og bygningsetaten, senest brev datert 3. mars 2009.

· Skilting i Godlia Parksti. I forbindelse med veiarbeidene i krysset Damfaret/Solbergliveien ble det opplyst at det var stor trafikk i Godlia Parksti og enkelte beboere hadde kontaktet både politiet, Samferdselsetaten og Oslo Vei om problemet. Det er satt opp gang- og sykkel veiskilt i Godlia Parksti ved Solbergliveien og i Arne Garborgsvei.

· Sommerauksjonen. Dette er et felles arrangement av Golia velhus venner, som består av et samarbeid mellom Golia Hagebrukslag og Golia Vel.

Sak 3 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Anne Føien. Revisor Birger Melgård leste revisjonsberetningen. Ros til kasserer for ryddig og greit regnskap. I forbindelse med behandlingen av regnskapet kom følgende kommentarer:

· Velet bruker et trykkeri som er dyrt. Det er inntil 40 % lavere kostnad på Allkopi. Det ble også orientert om at Golia Hagebrukslag skulle investere i kopimaskin. Det er evt. opp til styret å vurdere om det er hensiktsmessig å være med å spleise.

· Velet er nå registrert i Brønnøysund og det bør vurderes om en kan få bedre betingelser på Høyrentekontoen

· Dag Haveråen informerte om at balansen i Golia Vel sitt regnskap for 2009 ville bli økt med kr 30 000, ved at posten ”Lån til Golia Velhus” kom til å bli økt til kr 90 000. Haveråen skulle sende en skriftlig redegjørelse til styret.

Regnskapet ble godkjent.


Sak 4 Saker til behandling

Følgende saker ble behandlet:

· Romeriksporten – orientering om pågående sak om dokumentinnsyn hos Samferdselsdepartementet. Spørsmål om det er gjort tilstrekkelige arbeid for sikring mot ras i tunnelen. På Golia er det det såkalte Aur-heller, spesielt i området Stordamsnaret. Om vannstanden synker kan det være fare for at Aur-hellen brister. Bevisbyrden påligger huseier og situasjonen er uavklart. Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning. Styret vil etter årsmøtet få en kort skriftlig redegjørelse.

· Støtte til leketårn – Godlia barnehage har 20 års jubileum. Etter noe diskusjon vedtok et enstemmig årsmøte å gi kr 20 000 øremerket nytt leketårn. Godlia barnehage blir brukt som lekeplass av vellets barn og barnebarn utenom åpningstiden.

· Juletrefest – begrensning på bidrag fra vellet. Barnefesten går i hovedsak i balanse og videreføres. Voksenfesten har i de siste årene hatt et økende underskudd. Årsmøtet vedtok enstemmig at det skulle settes et maksimumsbeløp på kr 10 000 som bidrag fra Velet. Øvrige utgifter må dekkes som egenandel fra deltakere på festen.

· Kontingent – økning. Etter noe diskusjon fattet et enstemmig årsmøte vedtak om å heve kontingenten fra kr 150 til kr 250.

· Damfaret 24 – orientering om status på fraflyttet hus hos Boligbygg Oslo KF, bydelen og byantikvaren. Årsmøtet ønsket at huset skulle bevares og det bør sendes en skriftlig henvendelse til Byantikvaren. Det ble opprettet en komité bestående av Kristine Næss, Jon Gutu samt en representant fra det nye styret som skal ta saken på vegne av vellet.

· Parken – det bør gjennomføres en egen dugnad for å ivareta det fysiske miljøet. Ikke tilstrekkelig med Rusken. Benkene er ødelagt, det er mye søppel, gressklipping mv. Styret fikk et handlingsrom på inntil kr 25 000 til utbedring. Benkene prioriteres.

· Web-sidene. Styreleder Haavard Østhagen, styremedlem og medlem av webgruppen Jarle Vikshåland samt medlem av webgruppen Dag Haveråen, orienterte om det utfordrende arbeidet som har vært i web-gruppen og styret. Et flertall i styret (3 styremedlemmer og to varamedlemmer) var i mot den anskaffelsen som hadde blitt besluttet, og mente at den ikke tilfredsstilte de behov velet og styret har til en web-løsning. Flertallet mente også at det var usikkerhet mht den fremlagte driftsavtalen, og anbefalte at årsmøtet bevilget ytterligere midler til en ny løsning fra en mer profesjonell leverandør. Et mindretall i styret (2 styremedlemmer) mente at anskaffelsen var tilfredsstillende, og at det foreliggende utkast til driftsavtale kunne forhandles slik at den eksisterende løsning tilfredstilte vellets behov til en økonomisk gunstig pris. Årsmøtet vedtok, mot de av styrets 5 medlemmer, å videreføre dagens løsning.


Sak 5 Valg

Leder av vaglkomiteen Anders Blystad orienterte. Følgende medlemmer ble valgt ved akklamasjon:

Leder: Haavard Østhagen (ikke på valg, 1 år gjenvalg 1 år som leder)
Sekretær Astrid Flesland (ny, 2 år)
Kasserer Anne Føien (gjenvalg, 1 år og 1 år som styremedlem)

Styremedlemmer: Kari Breisnes (gjenvalg, 2 år)
Audun Kristiansen (ikke på valg, 1 år)

Varamedlemmer: Anne Kaarød (ikke på valg, 1 år)
Gry Helgerud (ikke på valg, 1 år)
Aud Stensrud (ikke på valg, 1 år)

Revisor: Dag Haveråen (gjenvalg, 1 år)
Birger Melgård (gjenvalg, 1 år)

Valgkomite: Axel Melbye (gjenvalg, 2 år)
Anders Blystad (ikke på valg, 1 år)

Festkomite: Valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe kandidater til festkomiteen.

Til juletrefesten for barn meldte to kandidater seg:

Varamedlem i styret Anne Kaarød, Gudrun Lundby (bakehjelp)

Møtet ble hevet klokken 22.35. Det ble servert nydelige smørbrød fra Godlia Landhandleri og god servering for øvrig.

Godlia, 19. mars 2008

Gry M. Helgerud Jon Gutu

(referent) (protokollvitne)