Referat styremøte 27.01.2010

  • by

Referat fra styremøte i Golia Vel

Dato: 27.01.2010

Tilstede: Anne , Aud, Audun, Kari, Astrid

Forfall: Håvard, Gry

Referent: Astrid

Saker

 

Sak nr. 1.2010 – Referat fra møte 19.10.2009

Referatet er tidligere godkjent pr. e-post og finnes på vellets webside. Dette referat sendes på e-post for godkjenning.

Sak nr. 2.2010 – Websidene

Det er foreløpig mottatt og betalt en faktura for drift de første 6. mnd. Anne har fått opplæring av Marte, men har fortsatt behov for videre opplæring. Anne legger inn stoff på sidene selv. Det er behov for en til i styret som må ha opplæring. Anne føler at hun får god hjelp av Marte ved behov når hun står fast. Det er en del svakheter ved selve løsningen, Marte er også behjelpelig med kontakt med leverandøren i disse tilfellene. Styret anser etter dette at det er ønskelig å videreføre kontrakten med Marte.

Vedtak:          Styret anbefaler at årsmøtet fatter vedtak om ett års forlengelse av den foreliggende kontrakten.

Websiden er bestilt og betalt av Dag. Ansvaret/eierskapet vil nå bli overført til vellet. Anne er villig til å ha ansvaret for å følge opp websiden.

Vedtak:          Anne er webansvarlige i styret

Innholdet på websiden blir hva vi gjør det til. Det er viktig at alle er aktive i forhold til å skaffe stoff til sidene. Tekst og bilder kan sendes til Anne som legger dette ut på siden. Anne vil også legge ut en oppfordring på siden om at folk skal melde inn stoff til siden.

Nyhetsbrev planlegges utsendt 1. og 15. hver måned.

Sak nr. 3.2010 – Årsmøte 2010

Årsmøte blir 18. mars 2010. Anne har bestilt velhuset.

Det må sendes en e-post til valgkomiteen med oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg med påminnelse om at valgkomiteen må finne kandidater til de ledige plassene innen årsmøtet. Det må også finnes personer til festkomité.

Anne informerte i denne anledning at hun ikke vil fortsette med jobben som kasserer i vellet. Ved forrige valg var det en forutsetting at Anne stilte for ett nytt år som kasserer. Anne har hatt denne jobben siden 2003 og ønsker avløsning.  Valgkomiteen må minnes på dette. Håvard gis oppgaven med å sende e-post til valgkomiteen.

Sak nr. 4.2010 – Juletre-/Voksenfest

Juletrefesten for barn hadde ca. 57 barn + foreldre, totalt over 100 solgte billetter.  Voksenfesten hadde 69 deltagere. Mer detaljert oppsummering kommer fra festkomiteene i løpet av kort tid. Anne videresender denne informasjonen til styremedlemmene pr. e-post.

Det finnes en perm der informasjon er samlet fra år til år om festene. Denne er hos Hanne Marit og overleveres ny festkomité på årsmøtet.

I 2011 blir festene lørdag 8. januar.  Anne sørger for leie av velhuset. Tryllekunster og musikk er bestilt til neste år. Erfaringene tilsier at flere må bake kaker.

Sak nr.5.2010 – Diverse

Audun har kontaktet kommunen vedrørende grusing av banen ved velhuset. Kommunen vil gruse banen til våren. Audun følger opp saken. Audun vil også kontakte kommunen for å be dem skifte lyspærer på banen.

Neste møte er 15. februar 2010 kl. 20.00 hos Kari.  Tema: årsmelding og årsmøtet. Håvard forbereder kladd til årsmelding.  Anne er ferdig med regnskap for 2009 og dette overleveres revisor før trykking.

 

OPPGAVE ANSVARLIG
Sende oppsummering fra festene til styret Anne
Bestille velhuset til juletre-/voksenfest 2011 Anne
Sende e-post til valgkomiteen Håvard
Oppfølging av banen ved velhuset Audun
Forberedelser til årsmelding Håvard og Anne