Referat styremøte Golia Vel 210909

Møtereferat styremøte 21.09.09 Golia Vel

Møtedato:

21.9.2009

Kl.:

2000-2130

Sted:

 Anne Føien, Solåsveien 2

Møteleder:

Haavard

Referent:

Anne F

Tilstede :

Haavard, Audun, Gry, Kari, Anne, Kristine Næss og Jon Guttu var innkalt til sak 14. Forfall Astrid og Aud.

 

Til dagsorden:

Sak nr. 14.2009 Status Damfaret 24 og området rundt Velhuset

Kristine Næss og Jon Guttu orienterte. Informasjon i saken ligger på nettsiden. Velhuset, parken og Damfaret 24 er kommet på ”gul liste” ved Byantikkvaren, det betyr at de er bevaringsverdige og dette berører for det meste fasaden. Boligbygg har ansvar for huset i nr. 24 og bydelen ansvar for tildeling ved benytting av huset som bolig. Uavklart hva planer bydelen har for benytting av huset og boligbygg har vurdert å selge. Vedr. Damfaret nr. 23 er dette huset søkt utbygd. Prosessen er stoppet og det er uklart hva som skjer. De andre husene rundt plassen er ikke på ”gul liste”.

Videre arbeid: Guttu og Næss følger opp saken videre og orienterer styret samt informasjon til nettsiden. Audun tar kontakt med friluftsetaten og forespør om arbeid med plassen vedr. vedlikehold og stell, bl.a. grus/sand, is sprøyting, klipp av gress og beplanting av nytt tre.

Sak nr. 152009 referat forrige møte 26.05.09, gjennomgått og godkjent, ligger på nettsiden.

Sak nr. 162009 Div som skjer

Medlemsmøte: drøfting av muligheter; ett forslag jobbes videre med. Foredrag vedr. utbygging av Holmenkollen, Audun følger opp og tilbakemelder. Anne bestiller velhuset når endelig dato er satt. Mye ledig i uke 44.

Juletretenning. Datoer er satt for dette; 28.11 må vi/styret sette opp tre, nærmere innkalling kommer anvsar Håvard, 29.11 tennes treet og Torill Tørres (fra styret i Golia velhus) avtaler og har ansvar for å koordinere med Østensjø Janitsjar tdeling av flyveblad etc. Vi stiller med representanter fra styret.

Forespørsel via websiden sendes ut om noen har tre til felling og Haavard er kontaktperson for dette, Anne legger på nettsiden. Haavard bestiller tre dersom ingen Golia-tre skal brukes.

Juletrefest fir barn 9. januar, ansvar for å dra sammen barne-festkomiteen er Anne Kårød hun får beskjed via Audun. Styret har registrert at ingen har meldt seg til festkomité  for voksenfesten, budsjett er 10.000 dersom noen melder seg til oppgaven.

Årsmøte blir torsdag 18. mars, Anne bestiller velhuset.

Sak nr. 17.2009 orienteringssaker;

Sommerauksjonen gikk med 13.700.- i overskudd, oppsummering sendes av Dag, arbeidsoppgaver og planlegging av neste år må gjennomgås på styremøte før sommeren.

Aksjekjøpsavtalen vedr. Golia vels aksjer i Golia velhus as; forslag ble gjennomgått ved Gry som har ansvar, ryddig og greit forslag, Håvard ordner med bekreftelse/samtykke til aksjeoverdragelse for Golia Velhus as ved Jarl.

Vedr. benker i parken er disse malt og reparert av kommunen.

 

Neste styremøte er 19.10.09 hos Audun