Referat styremøte Golia vel 260509

Referat fra styremøte i Golia Vel

Dato:             26. mai 2009

Tilstede: Haavard, Gry, Kari, Astrid

Referent: Astrid

Saker

 

1.     Referat fra møte 26. mai 2009
Referatet ble godkjent. 
Det er ønskelig med en tabell i slutten av referatet som gjengir hvilke oppgaver den enkelte har.
Følgende punkter i referatet var ikke avklart, og vil bli diskutert på førstkommende møte:

a. Samling og lagring av Protokoller
Ansvarlig: Anne/Gry
c. Leketårn – Golia Barnehage
h. Trykkerikostnader

Ansvarlig: Anne
i. Kopimaskin
Ansvarlig: Anne
j. høyrentekonto
Ansvarlig: Gry

6  b. Barn leker skilt

 

2.     Representasjon på årsmøtet til Golia Velhus AS
Styrets leder deltok på årsmøtet i Golia Velhus AS 29. April 2009. I denne anledning fikk  vellet tilbud om å kjøpe ytterligere 100 aksjer til kr. 1. Styret anser at dette er en fornuftig investering og tar imot tilbudet. Kjøpet føres i balansen.

 

Ansvarlig: Haavard

3.     St. Hans arrangement

Hagebrukslaget arrangerer St. hans fest på HBL-tomta.  Informasjon om dette trykkes på løpesedler og deles ut senest 5-10 dager før St. Hans.

 

Ansvarlig: Haavard

 

4.     Sommerauksjon

Auksjonen avholdes 22. August 2009. Dag Haveraaen har sendt et brev der han ber om bistand til arrangementet. Vellet vil bidra med å spre informasjon om arrangementet. Slik informasjon tas inn i løpeseddel som sendes ut i tilknytning til St. Hans. I tillegg er det ønskelig med informasjon på vellets hjemmeside. Styret/vellet vil også så langt mulig bistå med den praktiske gjennomføringen.  Styret anser imidlertid at pengene som kommer inn på auksjonen i sin helhet bør tilfalle arrangørene og at disse derfor ikke skal tas inn i vellets regnskap eller balanse.

 

Ansvarlig: Haavard

 

5.     Festkomité

Styret besluttet å be valgkomiteen om å gjøre et nytt fremstøt for å få på plass en festkomité. Styret vil bidra med å legge ut en oppfordring på vellets hjemmeside.

 

Ansvarlig. Haavard

 

6.     Romeriksporten
Styret har mottatt et brev fra en beboer som mener at de har skader på eiendom/bolig som følge av Romeriksporten. Denne problemstillingen ble drøftet på forrige årsmøte. I tillegg har vellet per løpeseddel bedt andre beboere melde inn eventuelle skader. På tross av dette er det bare mottatt henvendelser fra to eiendommer. Styret anser derfor at det ikke er grunnlag for å følge opp denne saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.  Det vil bli gitt tilbekemelding til den det gjelder om dette.

Ansvarlig: Haavard

7.     Parken ved Velhuset
Haavard/Astrid har hatt kontakt med Jarl Eliassen.  Han er i kontakt med en servicetekniker mht mulig reparasjon av benkene.  Benkene er støpt ned i bakken, og det vil kreve graving dersom disse skal byttes ut med nye. Det vil antagelig lønne seg å reparere.  Når det foreligger pris vil styret ta endelig stilling til dette.


Ansvarlig: Haavard

8.     Web-avtale

Styret har mottatt et utkast til avtale fra Marte. Det var enighet om at avtalen var uklar både med hensyn til hva den omfattet og hvilke tidsrammer arbeid skal utføres innen. Det er ønskelig med enkelte presiseringer før avtalen underskrives. Haavard undersøker muligheten for et møte med Marte i løpet av kort tid. Astrid deltar eventuelt på dette møtet sammen med Haavard.

Ansvarlig: Haavard/Astrid

9.     Overføring til Golia velhus AS
Gry og Kari har avklart med Jarl Eliassen at pengene er å anse som gave og at de vil bli ført slik i vellets regnskap. Det var enighet i at det er vellet uvedkommende hvordan Hagebrukslaget fører slike overføringer.

10. Rusken-aksjon

Aksjonen ble gjennomført 7. Mai 2009 og rapport er sendt inn. Det deltok ca. 30 voksne og barn.  Store områder ble ryddet, blant annet parken, grøntarealene mot Tveita og grøftekanter.

En del praktisk informasjon, for eksempel om hvor mye boller etc. man trenger, bør føres i årsplanen slik at dette er lett tilgjengelig til neste år.

11. Innsamling av farlig avfall

Vellet har fått tilbud om ekstraordinær innsamling av farlig avfall i form av to containere i august. Tilbudet kom imidlertid med krav om plassering på privat grunn, avlåsning eller eventuelt vakthold med mer. Styret vurderer det derfor slik at dette vil være for byrdefullt tatt i betraktning at bydelen samler inn farlig avfall i området flere ganger i året og det forøvrig er gratis levering av dette på flere bensinstasjoner i nærheten.

 

12. Neste møte
Det er ikke fastsatt dato for neste møte. Det bør avholdes møte så snart møtet om web-avtale er gjennomført.

 

Ansvarlig: Haavard